Visa allt om Martins Lotstjänst i Fagerhult AB
Visa allt om Martins Lotstjänst i Fagerhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 402 2 924 1 773 1 780 1 854 1 925 2 437 2 600 2 841 5 684
Övrig omsättning 30 180 28 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -131 177 21 103 140 -132 304 -78 -424 147
Resultat efter finansnetto -149 161 12 81 112 -170 262 -123 -478 120
Årets resultat -29 47 9 59 112 -170 252 -123 -148 12
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 972 275 357 482 636 808 947 1 232 906
Omsättningstillgångar 581 543 479 398 420 330 748 754 774 1 206
Tillgångar 626 1 515 753 754 902 966 1 557 1 701 2 005 2 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 281 234 225 166 54 359 107 105 143
Obeskattade reserver 0 120 20 20 0 0 0 0 0 330
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 546 143 115 129 463 665 948 1 151 422
Kortfristiga skulder 405 568 357 394 606 449 533 646 750 1 217
Skulder och eget kapital 626 1 515 753 754 902 966 1 557 1 701 2 005 2 112
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 70 45 180 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 534 237 172 125 485 382 575 1 132 2 794
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 194 81 98 33 163 138 256 497 1 116
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 432 3 104 1 801 1 780 1 854 1 925 2 437 2 600 2 841 5 684
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 - 1 2 2 3 5 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 201 1 462 1 773 - 1 854 963 1 219 867 568 568
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 217 377 324 - 172 336 300 298 372 440
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -39 250 148 229 306 68 503 126 -212 246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,85% 64,92% -0,39% -3,99% -3,69% -21,01% -6,27% -8,48% -50,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,93% 11,68% 2,79% 13,66% 15,52% -13,66% 19,52% -4,47% -20,55% 7,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,45% 6,05% 1,18% 5,79% 7,55% -6,86% 12,47% -2,92% -14,50% 2,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,33% -0,85% 6,88% 0,22% -10,03% -6,18% 8,82% 4,15% 0,84% -0,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,27% 24,73% 33,15% 31,91% 18,40% 5,59% 23,06% 6,29% 5,24% 18,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,46% 95,60% 134,17% 101,02% 69,31% 73,50% 140,34% 116,72% 103,20% 99,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...