Visa allt om Heads Svenska AB
Visa allt om Heads Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 930 16 888 13 226 9 645 8 378 8 106 4 169 3 198 5 577 4 976
Övrig omsättning 4 427 4 365 3 691 4 738 3 735 2 854 4 536 4 102 414 165
Rörelseresultat (EBIT) 822 -1 413 113 331 326 409 2 -1 814 -2 441 -415
Resultat efter finansnetto 469 -1 721 -225 27 23 38 -250 -1 868 -2 408 -369
Årets resultat 338 -1 370 978 27 23 38 -250 -1 868 -2 408 -369
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 246 9 810 8 866 7 582 5 515 4 984 5 179 2 940 376 359
Omsättningstillgångar 5 775 6 269 6 674 3 656 5 976 5 339 3 847 1 650 3 376 4 829
Tillgångar 16 020 16 079 15 539 11 238 11 490 10 323 9 026 4 590 3 752 5 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 696 2 358 3 728 2 750 2 724 2 701 163 113 1 982 4 390
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 070 6 718 6 383 6 062 5 759 5 298 6 671 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 254 7 003 5 428 2 426 3 007 2 324 2 191 4 477 1 771 798
Skulder och eget kapital 16 020 16 079 15 539 11 238 11 490 10 323 9 026 4 590 3 752 5 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 535 360 90 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 5 681 4 921 4 964 3 996 3 737 2 575 2 628 2 848 2 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 2 220 1 546 1 569 1 247 1 174 979 941 952 699
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 357 21 253 16 917 14 383 12 113 10 960 8 705 7 300 5 991 5 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 11 10 11 8 8 7 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 281 1 535 1 323 877 1 047 1 013 596 400 697 711
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 740 661 606 667 628 597 508 508 437
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 255 994 2 544 2 036 1 722 1 620 629 -1 708 -2 292 -290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,17% 27,69% 37,13% 15,12% 3,36% 94,44% 30,36% -42,66% 12,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,13% -8,79% 0,73% 2,95% 2,84% 3,96% 0,08% -39,30% -64,18% -7,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,58% -8,37% 0,86% 3,43% 3,89% 5,05% 0,17% -56,41% -43,18% -7,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,67% -4,35% 9,42% 12,75% 35,44% 37,19% 39,72% -88,40% 28,78% 81,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,83% 14,67% 23,99% 24,47% 23,71% 26,16% 1,81% 2,46% 52,83% 84,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,34% 89,52% 122,96% 150,70% 198,74% 229,73% 175,58% 36,86% 190,63% 605,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...