Visa allt om Däckservice i Nässjö AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 5 932 5 391 4 463 3 986 4 049 3 714 3 586 3 913 3 311 3 241
Övrig omsättning 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 106 363 177 -25 194 101 342 235 -19 148
Resultat efter finansnetto 89 346 161 -43 166 70 307 183 -85 65
Årets resultat 69 211 91 6 119 158 179 87 -5 29
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 71 22 29 943 957 1 037 1 124 1 223 1 326
Omsättningstillgångar 2 016 1 939 1 610 1 351 759 673 568 648 683 798
Tillgångar 2 121 2 010 1 632 1 380 1 702 1 630 1 605 1 772 1 906 2 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 055 986 775 684 678 559 551 522 435 440
Obeskattade reserver 125 125 45 0 10 0 137 65 0 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 87 143 203 6 314 391 552 549 629 726
Kortfristiga skulder 854 756 609 691 698 680 364 636 842 874
Skulder och eget kapital 2 121 2 010 1 632 1 380 1 702 1 630 1 605 1 772 1 906 2 123
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 658 648 621
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 361 326 473
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0
Omsättning 5 934 5 391 4 463 3 986 4 049 3 714 3 586 3 913 3 311 3 241
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 966 2 696 2 232 1 993 2 025 1 857 1 793 1 957 1 656 1 621
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 484 470 447 479 516 520 510 493 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 129 381 185 -17 246 181 429 335 83 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,04% 20,79% 11,97% -1,56% 9,02% 3,57% -8,36% 18,18% 2,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,00% 18,06% 11,03% -1,81% 11,40% 6,20% 21,31% 13,26% -0,94% 7,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,79% 6,73% 4,03% -0,63% 4,79% 2,72% 9,54% 6,01% -0,54% 4,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,78% 46,47% 45,35% 41,85% 43,39% 42,43% 51,12% 44,52% 45,21% 51,06%
Rörelsekapital/omsättning 19,59% 21,94% 22,43% 16,56% 1,51% -0,19% 5,69% 0,31% -4,80% -2,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,34% 53,91% 49,64% 49,57% 40,29% 34,29% 40,99% 32,32% 22,82% 23,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,03% 199,07% 210,51% 140,38% 61,60% 63,53% 73,35% 57,86% 47,98% 48,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!