Visa allt om Caena Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 11 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 49 236 46 465 43 759 44 343 42 914 40 887 42 166 40 617 44 218 40 994
Övrig omsättning 467 324 295 293 231 382 397 425 532 2
Rörelseresultat (EBIT) 3 380 3 786 2 315 3 089 2 585 3 141 3 911 4 199 4 859 3 503
Resultat efter finansnetto 3 126 3 074 2 315 3 088 3 763 4 452 4 045 4 062 5 547 3 983
Årets resultat 2 336 1 995 2 053 2 527 2 942 3 638 3 689 2 689 3 688 2 670
Balansräkningar (tkr)
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05 2017-05 2016-05 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 974 15 944 16 488 17 818 18 651 16 778 14 154 14 468 13 255 10 816
Omsättningstillgångar 7 855 7 143 6 064 4 967 3 665 4 205 4 928 4 025 3 683 5 218
Tillgångar 22 829 23 088 22 552 22 785 22 316 20 984 19 082 18 493 16 938 16 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 678 13 242 13 247 13 194 12 667 11 726 10 088 8 539 7 650 7 462
Obeskattade reserver 6 566 6 486 6 155 6 470 6 620 6 309 6 179 6 837 6 276 5 323
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 585 3 360 3 150 3 121 3 029 2 948 2 815 3 118 3 012 3 249
Skulder och eget kapital 22 829 23 088 22 552 22 785 22 316 20 984 19 082 18 493 16 938 16 034
Löner & utdelning (tkr)
2023-05
2022-05
2021-05
2020-05
2019-05
2018-05
2017-05
2016-05
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 848 4 013 3 754
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 467 1 424 1 340
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 200 0 1 500
Omsättning 49 703 46 789 44 054 44 636 43 145 41 269 42 563 41 042 44 750 40 996
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 103 3 872 3 647 3 695 4 768 4 543 4 685 4 513 4 913 4 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 515 527 495 652 651 615 595 609 566
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 559 4 930 3 567 4 384 3 581 3 640 4 405 4 619 5 230 3 869
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,96% 6,18% -1,32% 3,33% 4,96% -3,03% 3,81% -8,14% 7,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,89% 16,40% 10,27% 13,56% 16,87% 21,23% 21,25% 22,71% 32,89% 24,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,91% 8,15% 5,29% 6,97% 8,77% 10,89% 9,61% 10,34% 12,60% 9,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,22% 31,13% 30,51% 30,75% 30,85% 31,15% 31,12% 31,35% 31,47% 21,68%
Rörelsekapital/omsättning 8,67% 8,14% 6,66% 4,16% 1,48% 3,07% 5,01% 2,23% 1,52% 4,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,97% 79,27% 80,03% 80,06% 79,90% 79,33% 78,12% 75,01% 74,07% 72,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,96% 175,80% 153,81% 117,72% 82,63% 108,28% 142,20% 96,89% 91,33% 135,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!