Visa allt om Miss Mary of Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 * 2021-12 * 2020-12 * 2019-12 * 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2013-12 *
Nettoomsättning 44 379 32 853 29 228 22 416 21 976 20 347 20 557 18 848 21 294 72 609
Övrig omsättning 34 4 0 0 0 0 0 0 45 162 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 154 931 2 229 1 016 1 261 1 477 1 509 2 288 47 275 13 111
Resultat efter finansnetto 2 022 786 4 092 1 172 -379 2 904 1 089 1 323 47 782 11 543
Årets resultat -228 -251 1 645 905 -697 2 166 363 708 39 150 9 665
Balansräkningar (tkr)
2022-12 * 2021-12 * 2020-12 * 2019-12 * 2018-12 * 2017-12 * 2016-12 * 2015-12 * 2014-12 * 2013-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 108 25 157 19 222 20 699 800 15 514 23 480 14 354 15 611 16 106
Omsättningstillgångar 15 006 3 586 7 586 8 249 21 422 5 385 11 482 30 693 70 410 35 658
Tillgångar 27 114 28 743 26 808 28 948 22 222 20 898 34 962 45 047 86 021 51 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 609 12 749 12 730 11 540 10 439 12 856 29 842 29 085 68 137 38 395
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 302
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 629 0
Långfristiga skulder 4 138 8 129 6 425 11 953 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 366 7 865 7 653 5 455 11 783 8 042 5 120 15 981 17 255 12 066
Skulder och eget kapital 27 114 28 743 26 808 28 948 22 222 20 898 34 962 45 047 86 021 51 764
Löner & utdelning (tkr)
2022-12 *
2021-12 *
2020-12 *
2019-12 *
2018-12 *
2017-12 *
2016-12 *
2015-12 *
2014-12 *
2013-12 *
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 1 063
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - - - 5 900 5 429 5 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - - - - - - - 2 555 2 151 1 949
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 2 166 363 708 39 150 11 056
Omsättning 44 413 32 857 29 228 22 416 21 976 20 347 20 557 18 848 66 456 72 609
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 28 25 19 18 16 16 14 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 305 1 173 1 169 1 180 1 221 1 272 1 285 1 346 1 253 4 538
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 785 767 666 550 685 661 656 630 465 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 945 1 201 2 410 1 130 1 425 1 575 1 624 2 417 47 397 13 687
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,08% 12,40% 30,39% 2,00% 8,01% -1,02% 9,07% -11,49% -70,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,87% 4,81% 11,65% 5,62% 6,97% 14,23% 6,47% 7,36% 55,93% 25,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,03% 4,21% 10,69% 7,26% 7,04% 14,61% 11,01% 17,60% 225,94% 18,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,39% 99,57% 99,66% 99,75% 99,53% 99,76% 99,67% 99,76% 96,34% 59,75%
Rörelsekapital/omsättning 12,71% -13,02% -0,23% 12,46% 43,86% -13,06% 30,95% 78,06% 249,62% 32,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,19% 44,36% 47,49% 39,86% 46,98% 61,52% 85,36% 64,57% 79,21% 76,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 160,22% 45,59% 99,12% 151,22% 181,80% 66,96% 224,26% 192,06% 408,06% 166,82%

* 2022-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2021-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2020-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2019-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2018-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2017-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2016-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2015-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2014-12 : Bokslutet har räknats om från euro
2013-12 : Bokslutet har räknats om från euro

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!