Visa allt om Maserhallen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 30 504 21 171 24 239 29 591 29 098 31 323 34 233 36 139 35 447 35 553
Övrig omsättning 2 708 1 669 1 796 289 300 323 378 390 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -12 593 -8 367 -10 461 -6 579 -5 140 -6 219 -3 908 41 -1 808 -1 594
Resultat efter finansnetto -12 701 -8 427 -10 497 -6 590 -5 144 -6 219 -3 901 43 -1 783 -1 562
Årets resultat 1 299 0 3 -1 891 -2 -4 -1 33 169 -924
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 820 1 152 1 536 1 368 678 926 1 184 1 075 462 742
Omsättningstillgångar 20 419 13 472 15 180 9 412 13 253 12 305 13 133 8 365 7 849 8 145
Tillgångar 21 239 14 624 16 716 10 780 13 931 13 231 14 317 9 440 8 310 8 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 534 3 235 3 235 3 232 5 123 5 125 5 129 5 131 5 098 4 929
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 705 11 389 13 481 7 548 8 808 8 106 9 188 4 309 3 213 3 959
Skulder och eget kapital 21 239 14 624 16 716 10 780 13 931 13 231 14 317 9 440 8 310 8 888
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 289 287 289 275 795 795 747 752 838 788
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 14 739 10 537 10 930 9 843 8 736 10 185 10 323 8 799 9 305 8 789
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 920 4 182 3 800 3 956 3 914 4 168 4 076 3 430 3 433 3 067
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 212 22 840 26 035 29 880 29 398 31 646 34 611 36 529 35 447 35 553
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 30 26 28 28 29 32 29 33 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 744 706 932 1 057 1 039 1 080 1 070 1 246 1 074 1 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 515 591 518 486 521 472 445 402 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 199 -7 941 -9 900 -6 237 -4 829 -5 854 -3 551 283 -1 451 -1 076
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,08% -12,66% -18,09% 1,69% -7,10% -8,50% -5,27% 1,95% -0,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -59,29% -57,21% -62,58% -61,03% -36,90% -47,00% -27,24% 0,48% -21,43% -17,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -41,28% -39,52% -43,16% -22,23% -17,66% -19,85% -11,39% 0,12% -5,02% -4,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,01% 97,04% 95,05% 93,61% 92,81% 92,65% 93,44% 93,05% 94,06% 93,41%
Rörelsekapital/omsättning 12,18% 9,84% 7,01% 6,30% 15,28% 13,41% 11,52% 11,22% 13,08% 11,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,35% 22,12% 19,35% 29,98% 36,77% 38,73% 35,82% 54,35% 61,35% 55,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,75% 114,77% 109,41% 119,41% 146,39% 148,08% 139,17% 186,89% 236,73% 198,79%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!