Visa allt om C G Åhman Bygg i Köping AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 25 602 17 613 11 977 16 909 13 758 11 293 16 085 10 601 27 084 16 061
Övrig omsättning - 69 115 90 97 91 98 101 41 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 466 1 842 1 900 3 321 2 252 2 252 533 311 4 794 1 126
Resultat efter finansnetto -1 702 1 613 1 741 3 268 2 280 2 281 542 583 4 728 1 178
Årets resultat 951 1 414 1 744 1 885 1 651 1 622 384 872 2 453 1 326
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 065 392 408 591 808 1 039 1 283 1 537 1 720 1 756
Omsättningstillgångar 28 840 24 131 22 444 21 121 17 738 15 595 14 760 14 999 14 421 16 357
Tillgångar 30 905 24 523 22 852 21 712 18 547 16 633 16 043 16 536 16 141 18 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 572 10 622 11 207 12 463 13 578 11 927 10 305 9 921 9 849 7 396
Obeskattade reserver 205 3 136 3 351 3 864 3 031 2 884 2 699 2 699 3 299 1 936
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966
Kortfristiga skulder 21 127 10 765 8 294 5 385 1 938 1 823 3 039 3 916 2 992 7 815
Skulder och eget kapital 30 905 24 523 22 852 21 712 18 547 16 633 16 043 16 536 16 141 18 113
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 924 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 101 -
Löner till övriga anställda - - - 5 279 5 446 4 920 3 569 3 170 4 386 3 964
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 2 181 1 955 1 769 1 424 1 162 1 916 1 851
Utdelning till aktieägare 1 000 2 000 2 000 3 000 3 000 0 0 0 800 0
Omsättning 25 602 17 682 12 092 16 999 13 855 11 384 16 183 10 702 27 125 16 061
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 11 14 14 14 10 9 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 560 1 761 1 089 1 208 983 807 1 609 1 178 1 806 1 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 568 591 557 553 496 510 496 500 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 101 2 007 2 083 3 538 2 482 2 497 787 568 5 045 1 345
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 45,36% 47,06% -29,17% 22,90% 21,83% -29,79% 51,73% -60,86% 68,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,69% 7,58% 8,36% 15,36% 12,31% 13,97% 3,83% 3,83% 30,01% 6,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,66% 10,55% 15,96% 19,72% 16,60% 20,57% 3,82% 5,98% 17,89% 7,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,60% 50,25% 79,08% 73,01% 81,36% 91,96% 47,64% 55,21% 52,24% 57,23%
Rörelsekapital/omsättning 30,13% 75,89% 118,14% 93,06% 114,84% 121,95% 72,87% 104,55% 42,20% 53,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,49% 53,29% 60,48% 71,28% 85,96% 85,23% 76,63% 72,03% 76,08% 48,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,51% 224,16% 270,61% 392,22% 915,27% 855,46% 485,69% 375,38% 481,99% 209,30%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...