Visa allt om JN Rör & Bygg i Malung AB
Visa allt om JN Rör & Bygg i Malung AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 992 3 653 3 240 3 929 3 859 3 704 2 879 1 727 2 174 2 044
Övrig omsättning - - - - 43 - 2 - 21 6
Rörelseresultat (EBIT) 54 89 25 10 53 6 -43 80 -63 74
Resultat efter finansnetto 42 76 13 0 51 5 -41 81 -59 82
Årets resultat 41 56 13 8 24 5 -34 51 2 86
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 354 72 43 15 33 69 94 173 190 153
Omsättningstillgångar 1 308 766 689 798 881 918 912 508 623 776
Tillgångar 1 662 838 732 812 914 987 1 006 681 813 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 414 373 317 304 296 272 267 556 505 603
Obeskattade reserver 0 0 0 5 20 0 0 8 0 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 248 0 163 87 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 000 464 252 416 598 715 739 117 308 261
Skulder och eget kapital 1 662 838 732 812 914 987 1 006 681 813 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 554 125 300 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 970 949 882 939 999 957 199 243 186 188
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 280 250 242 259 350 343 228 173 207 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 406 0 100
Omsättning 3 992 3 653 3 240 3 929 3 902 3 704 2 881 1 727 2 195 2 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 331 1 218 1 080 1 310 1 286 1 235 960 864 1 087 1 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 422 405 379 406 449 440 330 278 348 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 104 37 28 68 38 -1 104 -45 93
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,28% 12,75% -17,54% 1,81% 4,18% 28,66% 66,71% -20,56% 6,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,25% 10,62% 3,42% 1,23% 5,80% 0,61% -3,98% 12,04% -6,89% 8,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,35% 2,44% 0,77% 0,25% 1,37% 0,16% -1,39% 4,75% -2,58% 4,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,21% 47,74% 50,86% 45,84% 50,40% 48,95% 50,78% 54,20% 41,35% 52,10%
Rörelsekapital/omsättning 7,72% 8,27% 13,49% 9,72% 7,33% 5,48% 6,01% 22,64% 14,49% 25,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,91% 44,51% 43,31% 37,89% 34,00% 27,56% 26,54% 82,49% 62,12% 69,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,80% 129,53% 215,87% 161,06% 132,11% 113,99% 109,88% 370,94% 192,86% 288,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...