Visa allt om Allards Cityblommor i Södertälje AB
Visa allt om Allards Cityblommor i Södertälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 4 510 4 657 4 711 4 289 3 776 4 159 4 382 4 702 5 082 5 297
Övrig omsättning 85 118 48 63 15 82 - 34 - -
Rörelseresultat (EBIT) 289 351 218 56 -113 -65 9 89 8 -36
Resultat efter finansnetto 288 350 218 53 -126 -36 9 81 -11 -68
Årets resultat 168 204 164 53 -126 -36 5 59 -11 -25
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 121 100 164 128 178 183 201 319 367
Omsättningstillgångar 1 398 1 539 1 139 730 393 315 372 434 380 558
Tillgångar 1 465 1 660 1 239 893 521 494 555 635 700 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 341 373 295 131 78 77 114 119 60 71
Obeskattade reserver 192 120 32 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 404 412 285 280 0 0 0 0 69 141
Kortfristiga skulder 527 755 627 482 443 416 442 516 570 713
Skulder och eget kapital 1 465 1 660 1 239 893 521 494 555 635 700 925
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 322 286 278 268 276 276 281 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 055 732 629 544 618 585 593 654 766
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 412 337 262 290 364 321 347 389 393
Utdelning till aktieägare 0 250 126 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 4 595 4 775 4 759 4 352 3 791 4 241 4 382 4 736 5 082 5 297
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 503 1 552 1 570 1 430 1 259 1 040 1 096 1 176 1 271 1 324
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 493 475 393 371 321 305 305 339 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 309 371 303 97 -112 -64 10 91 82 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,16% -1,15% 9,84% 13,59% -9,21% -5,09% -6,81% -7,48% -4,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,80% 21,14% 17,59% 6,27% -21,50% -6,68% 1,62% 14,02% 1,57% -3,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,43% 7,54% 4,63% 1,31% -2,97% -0,79% 0,21% 1,89% 0,22% -0,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,14% 57,96% 55,72% 51,53% 52,60% 49,41% 49,77% 48,89% 46,22% 47,31%
Rörelsekapital/omsättning 19,31% 16,83% 10,87% 5,78% -1,32% -2,43% -1,60% -1,74% -3,74% -2,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,50% 28,11% 25,82% 14,67% 14,97% 15,59% 20,54% 18,74% 8,57% 7,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 246,49% 190,86% 167,46% 131,74% 65,69% 51,44% 56,11% 62,79% 42,46% 60,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...