Visa allt om Serverado AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15 383 16 707 17 837 17 105 16 513 16 281 16 587 18 537 13 327 7 484
Övrig omsättning 51 50 41 38 15 12 420 529 65 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 404 196 599 81 137 -439 -222 -415 -1 612 47
Resultat efter finansnetto -1 300 347 740 150 82 -422 -245 -423 -1 595 32
Årets resultat -1 300 347 740 150 82 -422 -245 -423 -1 595 32
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 630 837 860 1 069 1 113 1 389 1 614 1 640 1 289 801
Omsättningstillgångar 3 968 4 632 3 310 4 507 4 711 4 453 5 095 5 581 5 959 5 012
Tillgångar 4 598 5 469 4 169 5 576 5 824 5 842 6 710 7 222 7 248 5 814
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 1 338 990 251 101 -371 51 51 115 762
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 63 525
Kortfristiga skulder 4 541 4 131 3 179 5 326 5 723 6 213 6 659 7 171 7 070 4 527
Skulder och eget kapital 4 598 5 469 4 169 5 576 5 824 5 842 6 710 7 222 7 248 5 814
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 665 669 679
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 890 1 865 2 431 1 408 969 954
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 862 888 962 882 784 794
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 434 16 757 17 878 17 143 16 528 16 293 17 007 19 066 13 392 7 484
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 4 5 5 6 7 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 846 4 177 5 946 4 276 3 303 3 256 2 765 2 648 3 332 2 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 663 753 695 556 558 579 438 606 819
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 129 496 950 421 521 325 447 115 -1 328 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,92% -6,34% 4,28% 3,59% 1,42% -1,84% -10,52% 39,09% 78,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,23% 6,38% 18,06% 2,92% 2,35% -7,02% -3,17% -5,61% -21,88% 0,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,44% 2,09% 4,22% 0,95% 0,83% -2,52% -1,28% -2,18% -11,90% 0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,09% 31,93% 34,92% 30,51% 29,53% 30,16% 32,51% 31,01% 18,46% 49,36%
Rörelsekapital/omsättning -3,72% 3,00% 0,73% -4,79% -6,13% -10,81% -9,43% -8,58% -8,34% 6,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,26% 24,47% 23,75% 4,50% 1,73% -6,35% 0,76% 0,71% 1,59% 13,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,16% 110,60% 99,69% 81,69% 79,71% 69,55% 74,16% 75,22% 74,75% 88,71%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...