Visa allt om Lindhs Djur & Natur AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 69 030 57 456 44 839 39 413 38 675 33 878 34 763 29 761 29 686 33 536
Övrig omsättning 1 685 417 815 651 933 311 438 544 451 519
Rörelseresultat (EBIT) 6 256 4 100 3 632 2 945 2 970 1 735 3 517 -1 453 141 353
Resultat efter finansnetto 4 207 2 576 2 066 1 622 1 318 1 022 4 180 -3 239 -2 275 -2 202
Årets resultat 3 500 561 2 066 1 622 1 318 1 022 4 180 -3 239 -2 275 -522
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 514 66 737 65 192 50 007 48 738 51 648 47 249 46 842 50 356 52 210
Omsättningstillgångar 17 489 12 440 15 607 15 366 15 022 12 701 11 870 11 916 14 662 11 834
Tillgångar 94 003 79 176 80 799 65 373 63 759 64 349 59 119 58 758 65 018 64 044
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 202 13 702 13 141 11 074 9 453 8 135 7 112 2 932 6 171 8 446
Obeskattade reserver 2 700 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 289 48 783 50 507 42 515 39 605 42 052 39 894 44 598 37 627 38 362
Kortfristiga skulder 18 813 14 692 17 151 11 783 14 701 14 162 12 113 11 228 21 221 17 237
Skulder och eget kapital 94 003 79 176 80 799 65 373 63 759 64 349 59 119 58 758 65 018 64 044
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 831 3 992 3 835
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 354 1 558 1 146
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 70 715 57 873 45 654 40 064 39 608 34 189 35 201 30 305 30 137 34 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 13 14 14 14 14 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 931 4 104 3 203 3 032 2 763 2 420 2 483 2 126 1 979 2 395
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 453 430 416 395 372 377 349 371 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 779 12 106 10 105 7 648 7 723 5 749 7 334 2 485 4 183 4 341
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,14% 28,14% 13,77% 1,91% 14,16% -2,55% 16,81% 0,25% -11,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,15% 5,64% 4,96% 5,10% 4,88% 4,14% 9,81% -2,04% 0,73% 1,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,74% 7,77% 8,93% 8,46% 8,04% 7,86% 16,69% -4,02% 1,59% 2,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,11% 61,04% 64,04% 61,53% 59,89% 60,48% 66,71% 56,14% 48,19% 52,69%
Rörelsekapital/omsättning -1,92% -3,92% -3,44% 9,09% 0,83% -4,31% -0,70% 2,31% -22,09% -16,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,54% 19,28% 16,26% 16,94% 14,83% 12,64% 12,03% 4,99% 9,49% 13,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,74% 27,74% 23,87% 28,86% 19,64% 11,83% 13,87% 12,31% 10,16% 14,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!