Visa allt om Accurate Technologies AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 41 809 44 219 40 280 46 907 58 449 64 641 51 356 33 121 31 151 31 747
Övrig omsättning 4 450 6 000 4 813 4 113 3 625 2 000 4 311 3 816 3 446 799
Rörelseresultat (EBIT) 1 843 5 146 1 322 4 939 7 781 5 594 8 706 5 196 6 920 4 276
Resultat efter finansnetto 1 903 5 146 1 333 4 939 7 907 5 596 8 706 5 251 7 035 4 275
Årets resultat 1 502 4 076 1 037 3 864 7 257 5 264 7 592 4 364 6 257 3 503
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 23 60 106 215 256 256 153 202
Omsättningstillgångar 23 992 21 504 34 797 33 005 38 835 34 045 43 718 32 191 28 412 24 176
Tillgångar 23 992 21 513 34 820 33 065 38 941 34 259 43 974 32 446 28 565 24 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 475 18 973 32 118 31 081 36 787 29 529 33 115 25 523 21 159 14 902
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 1 438 2 612 3 657 4 017 5 037
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 516 2 540 2 702 1 985 2 154 3 292 8 247 3 266 3 389 4 439
Skulder och eget kapital 23 992 21 513 34 820 33 065 38 941 34 259 43 974 32 446 28 565 24 378
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 1 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 828 5 348 4 590 4 659 5 604 4 144 3 996 3 618 2 003
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - 2 546 2 420 2 282 2 540 2 883 2 837 2 031 1 904 1 616
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 8 850 0 0 0
Omsättning 46 259 50 219 45 093 51 020 62 074 66 641 55 667 36 937 34 597 32 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 8 9 8 9 9 8 7 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 968 5 527 4 476 5 863 6 494 7 182 6 420 4 732 6 230 5 291
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 995 922 867 900 847 956 873 866 1 112 807
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 852 5 160 1 359 4 985 7 847 5 694 8 790 5 250 6 969 4 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,45% 9,78% -14,13% -19,75% -9,58% 25,87% 55,06% 6,32% -1,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,93% 23,92% 3,83% 14,94% 20,31% 16,35% 19,80% 16,18% 24,63% 17,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,55% 11,64% 3,31% 10,53% 13,53% 8,66% 16,95% 15,85% 22,59% 13,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,31% 30,67% 30,57% 27,60% 29,36% 28,00% 31,53% 36,30% 37,77% 36,18%
Rörelsekapital/omsättning 48,98% 42,89% 79,68% 66,13% 62,76% 47,58% 69,07% 87,33% 80,33% 62,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,34% 88,19% 92,24% 94,00% 94,47% 89,47% 79,94% 87,45% 85,04% 77,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 619,40% 708,78% 1 167,99% 1 480,65% 1 597,59% 944,78% 499,66% 985,64% 838,36% 544,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!