Visa allt om Boo Bygg och Kakel AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 12 167 14 910 14 321 12 339 10 125 10 051 11 471 9 077 8 248 9 026
Övrig omsättning 513 2 128 1 042 282 514 559 345 523 1 202 506
Rörelseresultat (EBIT) -1 696 1 607 1 946 3 048 317 730 1 212 1 188 520 160
Resultat efter finansnetto -1 717 1 560 1 894 2 986 276 687 1 168 1 165 410 7
Årets resultat 54 1 222 1 329 1 834 212 762 1 100 592 238 0
Balansräkningar (tkr)
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 256 1 817 6 627 5 096 1 742 1 429 958 1 776 2 741 3 836
Omsättningstillgångar 4 773 6 434 3 011 2 676 3 883 3 262 4 169 4 263 2 410 2 329
Tillgångar 5 029 8 252 9 638 7 772 5 625 4 691 5 127 6 039 5 151 6 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 957 3 763 3 541 3 012 1 478 1 375 1 314 914 1 301 1 163
Obeskattade reserver 0 1 800 1 800 1 604 957 957 1 292 1 464 1 060 957
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 619 2 905 1 972 1 159 1 486 1 355 2 208 1 551 2 501
Kortfristiga skulder 1 917 2 070 1 393 1 184 2 031 872 1 166 1 453 1 238 1 544
Skulder och eget kapital 5 029 8 252 9 638 7 772 5 625 4 691 5 127 6 039 5 151 6 165
Löner & utdelning (tkr)
2023-06
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 481 1 258 1 690
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 510 420 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 800 0 0 500 700 900 0
Omsättning 12 680 17 038 15 363 12 621 10 639 10 610 11 816 9 600 9 450 9 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 056 4 970 4 774 4 113 3 375 3 350 5 736 4 539 2 749 3 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 666 616 730 703 835 665 823 1 014 562 829
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 365 2 085 2 550 3 419 735 1 162 1 848 1 970 1 173 775
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,40% 4,11% 16,06% 21,87% 0,74% -12,38% 26,37% 10,05% -8,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,70% 19,47% 20,19% 39,22% 5,64% 15,56% 23,68% 19,71% 10,10% 2,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,93% 10,78% 13,59% 24,70% 3,13% 7,26% 10,58% 13,11% 6,30% 1,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,18% 22,49% 39,15% 49,18% 53,26% 37,46% 36,92% 49,43% 38,65% 43,50%
Rörelsekapital/omsättning 23,47% 29,27% 11,30% 12,09% 18,29% 23,78% 26,18% 30,96% 14,21% 8,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,80% 62,62% 51,31% 54,85% 39,55% 45,22% 45,28% 34,04% 41,31% 30,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,20% 297,29% 216,15% 226,01% 191,19% 374,08% 357,55% 293,05% 194,26% 150,84%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!