Visa allt om FSM Falkenbergs Silo & Maskinmontering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 8 862 10 133 18 056 14 955 13 822 25 225 21 978 9 174 9 453 8 322
Övrig omsättning 205 5 15 5 35 1 55 0 105 73
Rörelseresultat (EBIT) 928 779 1 314 1 530 1 500 3 659 3 636 476 668 781
Resultat efter finansnetto 930 794 1 297 1 542 1 535 3 685 3 662 579 710 793
Årets resultat 1 041 591 843 107 1 007 2 285 2 175 464 451 443
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 640 672 839 1 029 876 1 017 1 076 850 427 565
Omsättningstillgångar 6 883 7 702 10 046 9 749 10 471 11 578 8 756 4 539 3 494 3 292
Tillgångar 7 523 8 374 10 885 10 778 11 348 12 594 9 832 5 389 3 921 3 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 500 3 709 4 368 4 125 5 268 5 262 3 977 2 002 1 838 1 787
Obeskattade reserver 2 706 3 119 3 094 2 953 3 111 2 870 2 127 1 267 1 289 1 205
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 34 23 307 8 27
Kortfristiga skulder 1 317 1 545 3 423 3 699 2 968 4 429 3 705 1 813 786 838
Skulder och eget kapital 7 523 8 374 10 885 10 778 11 348 12 594 9 832 5 389 3 921 3 857
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 604 3 479 2 063 1 475 1 248
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 253 968 624 574 417
Utdelning till aktieägare 1 250 1 250 1 250 600 1 250 1 000 1 000 200 0 0
Omsättning 9 067 10 138 18 071 14 960 13 857 25 226 22 033 9 174 9 558 8 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 5 5 7 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 772 1 689 3 009 2 991 2 764 3 604 4 396 1 835 2 363 2 081
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 680 655 690 935 855 850 894 543 1 795 1 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 967 894 1 451 1 670 1 619 3 783 3 685 508 698 848
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,54% -43,88% 20,74% 8,20% -45,21% 14,77% 139,57% -2,95% 13,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,38% 9,48% 12,10% 14,50% 13,54% 29,26% 37,28% 10,74% 18,26% 21,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,51% 7,84% 7,29% 10,45% 11,12% 14,61% 16,68% 6,31% 7,57% 9,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,68% 61,90% 37,79% 51,68% 52,76% 42,56% 42,48% 46,68% 92,94% 84,61%
Rörelsekapital/omsättning 62,81% 60,76% 36,68% 40,45% 54,28% 28,34% 22,98% 29,71% 28,65% 29,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,58% 73,34% 62,30% 59,64% 67,81% 59,56% 57,32% 55,49% 71,10% 69,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 522,63% 498,51% 293,49% 263,56% 352,80% 261,41% 236,33% 250,36% 444,53% 392,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!