Visa allt om FSM Falkenbergs Silo & Maskinmontering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 11 731 11 399 8 862 10 133 18 056 14 955 13 822 25 225 21 978 9 174
Övrig omsättning 62 109 205 5 15 5 35 1 55 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 632 1 828 928 779 1 314 1 530 1 500 3 659 3 636 476
Resultat efter finansnetto 1 662 1 875 930 794 1 297 1 542 1 535 3 685 3 662 579
Årets resultat 1 368 1 647 1 041 591 843 107 1 007 2 285 2 175 464
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 190 640 672 839 1 029 876 1 017 1 076 850
Omsättningstillgångar 7 482 7 515 6 883 7 702 10 046 9 749 10 471 11 578 8 756 4 539
Tillgångar 7 719 7 705 7 523 8 374 10 885 10 778 11 348 12 594 9 832 5 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 015 3 897 3 500 3 709 4 368 4 125 5 268 5 262 3 977 2 002
Obeskattade reserver 2 617 2 459 2 706 3 119 3 094 2 953 3 111 2 870 2 127 1 267
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 34 23 307
Kortfristiga skulder 1 087 1 350 1 317 1 545 3 423 3 699 2 968 4 429 3 705 1 813
Skulder och eget kapital 7 719 7 705 7 523 8 374 10 885 10 778 11 348 12 594 9 832 5 389
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 4 604 3 479 2 063
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 253 968 624
Utdelning till aktieägare 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 600 1 250 1 000 1 000 200
Omsättning 11 793 11 508 9 067 10 138 18 071 14 960 13 857 25 226 22 033 9 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 6 6 5 5 7 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 346 2 280 1 772 1 689 3 009 2 991 2 764 3 604 4 396 1 835
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 609 680 655 690 935 855 850 894 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 671 1 869 967 894 1 451 1 670 1 619 3 783 3 685 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,91% 28,63% -12,54% -43,88% 20,74% 8,20% -45,21% 14,77% 139,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,53% 24,33% 12,38% 9,48% 12,10% 14,50% 13,54% 29,26% 37,28% 10,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,17% 16,45% 10,51% 7,84% 7,29% 10,45% 11,12% 14,61% 16,68% 6,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,55% 53,73% 61,68% 61,90% 37,79% 51,68% 52,76% 42,56% 42,48% 46,68%
Rörelsekapital/omsättning 54,51% 54,08% 62,81% 60,76% 36,68% 40,45% 54,28% 28,34% 22,98% 29,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,46% 75,47% 74,58% 73,34% 62,30% 59,64% 67,81% 59,56% 57,32% 55,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 688,32% 556,67% 522,63% 498,51% 293,49% 263,56% 352,80% 261,41% 236,33% 250,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!