Visa allt om Tomas Lind Rörteknik Aktiebolag
Visa allt om Tomas Lind Rörteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 784 3 415 3 170 3 114 2 809 5 556 4 166 3 600 3 071 2 217
Övrig omsättning - 8 157 - 134 - 323 271 50 4
Rörelseresultat (EBIT) 211 694 487 361 163 788 845 523 -91 114
Resultat efter finansnetto 240 678 508 384 241 748 789 535 -91 110
Årets resultat 14 5 276 229 120 370 519 290 29 27
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 27 42 57 940 559 7 12 26
Omsättningstillgångar 1 900 2 079 2 185 2 294 2 570 1 599 1 802 1 142 1 093 879
Tillgångar 1 927 2 079 2 212 2 336 2 626 2 539 2 361 1 149 1 105 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 415 401 961 1 185 1 106 1 111 869 450 160 180
Obeskattade reserver 551 695 847 709 635 568 340 190 55 195
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 962 983 404 442 886 860 1 153 509 890 529
Skulder och eget kapital 1 927 2 079 2 212 2 336 2 626 2 539 2 361 1 149 1 105 905
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 518 585 429
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 686 855 811 897 817 852 486 446 224
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 404 404 310 336 327 337 483 514 405
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 128 100 0 50
Omsättning 4 784 3 423 3 327 3 114 2 943 5 556 4 489 3 871 3 121 2 221
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 392 1 708 1 585 1 557 1 405 2 778 1 389 1 800 1 536 1 109
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 884 547 636 562 610 589 288 676 720 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 211 694 501 375 179 791 847 525 -83 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,09% 7,73% 1,80% 10,86% -49,44% 33,37% 15,72% 17,23% 38,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,61% 33,57% 23,10% 16,99% 9,18% 31,04% 35,79% 48,04% -5,16% 16,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,08% 20,44% 16,12% 12,75% 8,58% 14,18% 20,28% 15,33% -1,86% 6,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,31% 67,38% 65,68% 68,02% 65,50% 50,86% 44,26% 58,42% 53,50% 67,21%
Rörelsekapital/omsättning 19,61% 32,09% 56,18% 59,47% 59,95% 13,30% 15,58% 17,58% 6,61% 15,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,84% 45,36% 73,31% 74,40% 59,94% 60,24% 47,42% 51,35% 18,06% 35,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,51% 211,50% 540,84% 519,00% 290,07% 185,93% 156,29% 224,36% 122,81% 166,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...