Visa allt om Bockholmen Gruppen AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 182 793 172 770 116 181 116 725 210 480 221 294 215 518 185 998 149 525
Övrig omsättning 2 351 7 016 14 407 18 789 1 724 2 050 2 213 2 013 3 137
Rörelseresultat (EBIT) 7 536 345 -16 779 -20 955 -3 600 -12 186 -6 229 -2 371 5 204
Resultat efter finansnetto 5 646 -823 -14 925 -23 802 21 349 -18 117 -11 291 -4 535 3 476
Årets resultat 6 143 75 -14 426 -22 994 22 454 -17 678 -10 930 -3 586 2 579
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 406 72 739 65 089 62 998 72 136 94 710 88 466 70 775 48 689
Omsättningstillgångar 10 712 26 782 16 701 17 287 51 458 15 347 16 339 15 445 16 675
Tillgångar 87 118 99 521 81 790 80 285 123 594 110 057 104 805 86 220 65 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 431 288 213 3 538 25 485 3 030 1 169 1 499 5 685
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 020 5 516 6 013 6 611 7 420 9 031 5 224 3 967 4 361
Långfristiga skulder 17 665 37 363 34 174 28 229 56 911 54 725 55 233 48 309 28 244
Kortfristiga skulder 58 002 56 354 41 390 41 908 33 778 43 270 43 179 32 445 27 075
Skulder och eget kapital 87 118 99 521 81 790 80 285 123 594 110 057 104 805 86 220 65 364
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 473 1 251 1 280 1 280 1 986 1 970 695 598 710
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 57 128 54 593 51 398 51 398 66 295 73 660 69 190 57 795 44 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 19 712 18 936 16 490 16 490 22 291 25 100 23 215 18 681 13 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 185 144 179 786 130 588 135 514 212 204 223 344 217 731 188 011 152 662
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 140 125 119 158 209 229 186 170 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 306 1 382 976 739 1 007 966 1 159 1 094 1 004
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 562 621 541 451 439 446 508 494 424
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 828 6 582 -14 597 -14 771 7 543 -12 186 471 2 746 11 225
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,80% 48,71% -0,47% -44,54% -4,89% 2,68% 15,87% 24,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,59% 1,22% -15,54% -26,08% 22,89% -11,07% -5,86% -2,65% 8,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,57% 0,70% -10,94% -17,94% 13,44% -5,51% -2,85% -1,23% 3,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,16% 62,16% 59,31% 59,34% 64,05% 63,31% 59,48% 60,34% 60,96%
Rörelsekapital/omsättning -25,87% -17,12% -21,25% -21,09% 8,40% -12,62% -12,45% -9,14% -6,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,38% 0,29% 0,26% 4,41% 20,62% 2,75% 1,12% 1,74% 8,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 13,19% 42,02% 34,65% 35,97% 142,71% 26,39% 30,01% 39,66% 52,35%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 135 964 132 015 100 904 98 803 173 543 174 744 169 690 142 604 140 330 123 546
Övrig omsättning 12 503 18 640 20 161 26 447 17 445 24 046 22 471 21 146 2 917 2 739
Rörelseresultat (EBIT) 3 774 1 322 -14 453 -14 688 1 439 -6 505 -2 075 4 886 10 580 5 134
Resultat efter finansnetto 2 533 478 -15 941 -17 533 26 398 -12 429 -12 628 2 101 4 549 2 860
Årets resultat 3 866 572 -15 992 -16 135 23 140 -17 084 -15 125 -696 3 462 2 174
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 64 303 62 276 63 251 68 709 70 536 93 685 85 384 70 880 44 398 30 244
Omsättningstillgångar 12 003 23 471 16 795 14 653 47 319 9 592 11 371 11 877 12 144 11 347
Tillgångar 76 306 85 746 80 046 83 362 117 856 103 277 96 754 82 757 56 542 41 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 141 5 275 4 702 9 694 25 830 2 689 235 4 760 6 055 2 593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 240
Avsättningar (tkr) 2 972 3 283 3 593 3 904 4 520 5 937 1 650 0 0 0
Långfristiga skulder 13 637 26 830 34 174 28 229 56 911 54 662 54 213 48 309 28 028 23 927
Kortfristiga skulder 50 556 50 359 37 576 41 535 30 595 39 988 40 657 29 688 22 458 13 830
Skulder och eget kapital 76 306 85 746 80 046 83 362 117 856 103 277 96 754 82 757 56 542 41 590
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD 473 1 251 1 280 1 280 1 986 1 970 695 572 710 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 49 948 48 960 51 398 51 398 66 295 73 660 69 041 57 524 43 087 38 257
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 17 249 16 918 16 490 16 490 22 291 25 100 23 037 18 588 12 743 9 970
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 5 800 0
Omsättning 148 467 150 655 121 065 125 250 190 988 198 790 192 161 163 750 143 247 126 285
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 103 103 119 158 209 229 185 169 105 105
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 320 1 282 848 625 830 763 917 844 1 336 1 177
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 669 675 541 451 439 446 508 492 564 508
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 681 5 608 -13 780 -10 576 10 346 3 553 1 398 7 350 14 679 9 137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,99% 30,83% 2,13% -43,07% -0,69% 2,98% 18,99% 1,62% 13,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,02% 2,25% -17,15% -17,60% 28,29% -6,30% -7,75% 5,15% 11,17% 12,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,38% 1,46% -13,61% -14,85% 19,21% -3,72% -4,42% 2,99% 4,50% 4,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,51% 60,88% 60,13% 61,15% 64,07% 64,41% 59,60% 62,37% 62,98% 62,49%
Rörelsekapital/omsättning -28,36% -20,37% -20,59% -27,21% 9,64% -17,39% -17,26% -12,49% -7,35% -2,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,98% 6,15% 5,87% 11,63% 21,92% 2,60% 0,24% 5,75% 10,71% 8,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,38% 42,35% 39,47% 30,89% 148,19% 17,63% 22,49% 35,35% 47,78% 72,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!