Visa allt om MetaForce AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 28 388 20 520 17 915 18 845 17 074 9 981 8 982 9 641 16 173 7 946
Övrig omsättning 7 302 6 705 1 860 48 39 0 192 39 245 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 517 861 555 1 120 1 648 -3 447 -3 742 -3 675 1 556 -448
Resultat efter finansnetto 3 454 873 553 1 117 1 645 -3 449 -3 750 -3 675 1 556 -453
Årets resultat 1 762 632 423 853 1 179 -2 725 -2 951 -2 247 862 259
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 609 9 726 3 428 1 528 1 809 2 161 3 208 4 132 5 331 7 122
Omsättningstillgångar 17 884 15 272 17 952 17 236 15 142 9 025 8 929 9 720 6 011 2 878
Tillgångar 36 493 24 998 21 381 18 764 16 951 11 186 12 138 13 852 11 342 10 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 858 14 096 13 248 9 836 8 983 5 154 7 879 10 831 5 599 4 736
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 840 425
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 407 10 902 8 133 8 928 7 968 6 031 4 258 3 021 4 903 4 838
Skulder och eget kapital 36 493 24 998 21 381 18 764 16 951 11 186 12 138 13 852 11 342 10 000
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - 3 037 - 1 842 1 734 1 348 1 351 1 351 1 264 1 772
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 5 297 - 5 967 5 537 4 510 4 668 4 160 2 952 2 857
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 717 0 3 598 3 137 2 496 2 655 1 733 1 409 1 914
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 690 27 225 19 775 18 893 17 113 9 981 9 174 9 680 16 418 7 946
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 15 14 14 11 12 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 366 1 710 1 194 1 346 1 220 907 749 876 1 617 795
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 165 1 069 936 871 783 798 738 727 603 675
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 811 942 592 1 146 1 663 -1 675 -1 970 -1 888 3 347 -368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,34% 14,54% -4,93% 10,37% 71,07% 11,12% -6,84% -40,39% 103,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,72% 3,50% 2,60% 5,97% 9,72% -30,82% -30,80% -26,52% 13,73% -4,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,50% 4,26% 3,10% 5,94% 9,65% -34,54% -41,63% -38,11% 9,63% -5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,68% 21,30% 54,81% 44,09% 42,02% 30,00% 52,00% 69,48% 6,85% -24,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,45% 56,39% 61,96% 52,42% 52,99% 46,08% 64,91% 78,19% 55,14% 50,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,74% 140,08% 220,73% 193,06% 190,04% 149,64% 209,70% 321,75% 122,60% 59,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!