Visa allt om Forsta Worldwide AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 43 557 45 937 40 581 44 288 36 100 24 408 30 680 26 980 22 842 19 546
Övrig omsättning 0 19 744 50 349 6 738 6 920 5 799 6 102 6 058 4 191 5 896
Rörelseresultat (EBIT) -1 345 3 792 30 635 -8 703 -7 989 -15 875 -2 641 2 208 2 986 2 477
Resultat efter finansnetto 2 407 5 708 60 139 -7 608 -8 137 -16 232 -2 965 2 012 2 607 1 974
Årets resultat 2 407 5 708 59 175 -7 608 -8 137 -16 232 -2 001 2 012 2 607 1 974
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 968 45 566 60 055 18 667 17 527 16 260 15 251 13 787 12 516 12 868
Omsättningstillgångar 70 653 46 310 30 273 23 738 19 627 21 730 18 379 15 939 13 215 12 569
Tillgångar 117 621 91 876 90 328 42 405 37 154 37 990 33 630 29 726 25 731 25 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 882 75 475 69 767 11 816 12 889 20 438 15 348 17 349 15 337 12 730
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 261 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 34 0 465 0 0
Långfristiga skulder 24 117 1 069 1 058 8 496 5 610 2 486 3 837 5 210 6 454 8 563
Kortfristiga skulder 15 622 15 332 19 503 22 093 18 655 15 032 14 184 6 702 3 940 4 143
Skulder och eget kapital 117 621 91 876 90 328 42 405 37 154 37 990 33 630 29 726 25 731 25 437
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 14 956 12 723 14 109 11 547 8 879 7 755 7 451
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - 6 212 5 234 3 950 3 241 2 727 2 183 2 266
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 43 557 65 681 90 930 51 026 43 020 30 207 36 782 33 038 27 033 25 442
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 19 19 24 22 33 33 25 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 420 2 418 2 136 1 845 1 641 740 930 1 079 1 269 1 150
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 515 1 317 1 301 904 831 574 460 475 561 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 237 3 822 35 862 -3 589 -3 002 -11 239 1 913 6 560 7 106 6 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,18% 13,20% -8,37% 22,68% 47,90% -20,44% 13,71% 18,12% 16,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,48% 10,71% 70,99% -16,11% -20,30% -41,29% -7,13% 8,42% 12,32% 10,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,70% 21,42% 158,02% -15,43% -20,89% -64,26% -7,82% 9,28% 13,87% 13,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,99% 79,29% 58,61% 56,01% 57,82% 66,74% 84,63% 89,90% 96,41% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 126,34% 67,44% 26,54% 3,71% 2,69% 27,44% 13,67% 34,24% 40,61% 43,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,21% 82,15% 77,24% 27,86% 34,69% 53,80% 46,24% 58,36% 59,61% 50,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 452,27% 302,05% 155,22% 107,45% 105,21% 144,56% 129,58% 237,82% 335,41% 303,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!