Visa allt om Olofssons Måleri & Fastighetsservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 28 235 27 784 31 887 24 111 41 481 35 703 33 705 17 504 30 788 27 531
Övrig omsättning 862 377 448 515 743 461 819 3 219 766 393
Rörelseresultat (EBIT) 401 3 304 9 528 3 477 3 126 2 852 4 985 1 318 4 622 1 534
Resultat efter finansnetto -1 640 4 199 6 412 4 037 3 816 2 642 4 100 1 910 3 566 1 380
Årets resultat -1 713 3 537 4 438 3 155 3 290 2 715 2 935 2 376 2 883 918
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 003 8 672 7 665 8 586 8 863 8 456 8 001 5 975 13 236 12 818
Omsättningstillgångar 11 532 8 780 9 758 6 186 11 249 9 180 10 424 10 281 8 005 8 347
Tillgångar 15 535 17 452 17 422 14 772 20 113 17 636 18 426 16 255 21 241 21 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 457 9 169 9 632 9 194 9 539 7 749 7 034 7 599 6 924 5 541
Obeskattade reserver 38 25 48 166 521 707 1 636 1 587 2 555 3 033
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 000 2 000 2 000 3 354 3 424 3 482 3 000 7 500 7 500
Kortfristiga skulder 6 040 6 258 5 742 3 411 6 699 5 756 6 274 4 069 4 263 5 092
Skulder och eget kapital 15 535 17 452 17 422 14 772 20 113 17 636 18 426 16 255 21 241 21 165
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 7 371 8 917 9 996
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 2 502 2 870 3 150
Utdelning till aktieägare 2 000 0 4 000 4 000 2 000 1 500 2 000 1 500 1 700 1 000
Omsättning 29 097 28 161 32 335 24 626 42 224 36 164 34 524 20 723 31 554 27 924
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 24 28 28 24 25 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 017 1 985 2 278 1 722 1 728 1 275 1 204 729 1 232 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 701 616 622 616 506 512 437 504 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 499 3 397 9 748 3 787 3 489 3 269 5 419 1 556 4 978 1 763
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,62% -12,87% 32,25% -41,87% 16,18% 5,93% 92,56% -43,15% 11,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,74% 24,29% 54,69% 36,37% 19,18% 16,25% 27,05% 15,32% 21,79% 7,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,51% 15,26% 29,88% 22,28% 9,30% 8,02% 14,79% 14,23% 15,04% 5,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,90% 56,99% 66,08% 61,64% 52,70% 59,01% 66,60% 65,41% 65,47% 67,41%
Rörelsekapital/omsättning 19,45% 9,08% 12,59% 11,51% 10,97% 9,59% 12,31% 35,49% 12,15% 11,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,19% 52,65% 55,50% 63,12% 49,45% 47,07% 45,10% 54,36% 41,98% 37,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,82% 139,23% 168,77% 174,41% 164,47% 155,63% 163,52% 248,54% 186,75% 162,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!