Visa allt om Lycksele Bildemontering AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 56 895 53 705 45 349 40 250 34 717 29 804 22 276 21 713 18 182 17 247
Övrig omsättning 211 118 107 85 52 0 56 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 9 400 12 926 8 535 5 281 -476 -1 103 -156 908 -235 342
Resultat efter finansnetto 9 576 12 973 8 581 5 322 -447 -1 103 -135 896 -252 316
Årets resultat 7 553 7 728 5 110 3 743 -447 -1 043 5 562 -223 294
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 100 1 292 1 168 3 261 3 412 3 150 2 641 2 678 2 625 2 680
Omsättningstillgångar 33 833 29 869 20 053 12 735 8 569 8 522 4 847 4 698 3 810 3 419
Tillgångar 36 933 31 162 21 221 15 996 11 981 11 672 7 488 7 376 6 435 6 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 154 15 601 7 874 4 847 1 103 1 551 2 594 2 739 2 537 2 760
Obeskattade reserver 6 350 6 350 3 100 961 0 0 60 200 0 29
Avsättningar (tkr) 85 152 212 256 312 361 361 361 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 610 4 320 5 400 4 700 805 801 0 0
Kortfristiga skulder 7 344 9 058 7 426 5 612 5 166 5 060 3 669 3 275 3 898 3 310
Skulder och eget kapital 36 933 31 162 21 221 15 996 11 981 11 672 7 488 7 376 6 435 6 100
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 5 480 5 030
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - - 1 948 1 633
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 083 0 0 0 150 0 0
Omsättning 57 106 53 823 45 456 40 335 34 769 29 804 22 332 21 713 18 182 17 247
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 20 19 19 19 19 18 18 18 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 586 2 685 2 387 2 118 1 827 1 569 1 238 1 206 1 010 1 015
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 545 536 480 487 508 465 450 439 418 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 971 13 444 8 921 5 621 -196 -906 -92 972 -197 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,94% 18,43% 12,67% 15,94% 16,48% 33,79% 2,59% 19,42% 5,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,99% 41,68% 40,47% 33,33% -3,53% -9,01% -1,43% 12,42% -3,61% 5,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,87% 24,19% 18,94% 13,25% -1,22% -3,53% -0,48% 4,22% -1,28% 2,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,37% 58,21% 53,56% 48,78% 37,80% 42,44% 49,85% 54,46% 54,36% 55,92%
Rörelsekapital/omsättning 46,56% 38,75% 27,84% 17,70% 9,80% 11,62% 5,29% 6,55% -0,48% 0,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,10% 65,96% 48,50% 34,99% 9,21% 13,29% 35,27% 39,25% 39,43% 45,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 377,08% 279,12% 212,29% 153,03% 77,55% 73,02% 83,18% 91,91% 50,74% 49,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!