Visa allt om Hyllela Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 106 13 20 495 532 647 307 434 0 0
Övrig omsättning 4 034 4 811 1 713 2 256 2 560 2 971 2 470 20 530 65 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 771 3 444 321 1 185 1 527 2 070 1 015 -2 321 61 -22
Resultat efter finansnetto 1 236 2 562 -627 268 681 1 168 127 -3 214 61 87
Årets resultat 1 567 2 143 246 761 981 1 214 652 596 48 68
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 760 78 969 82 953 78 858 80 102 78 246 80 471 81 381 3 7
Omsättningstillgångar 6 601 4 812 8 080 11 853 14 969 10 183 6 110 4 004 4 388 4 360
Tillgångar 84 361 83 782 91 033 90 711 95 071 88 429 86 582 85 385 4 391 4 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 278 15 711 13 569 13 323 12 562 11 581 10 367 9 715 1 349 1 301
Obeskattade reserver 11 761 12 515 12 654 13 597 14 299 14 876 15 265 15 973 3 000 3 001
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 53 565 54 766 63 860 62 916 67 475 61 028 60 126 59 239 0 0
Kortfristiga skulder 1 757 790 950 875 735 944 823 457 41 64
Skulder och eget kapital 84 361 83 782 91 033 90 711 95 071 88 429 86 582 85 385 4 391 4 366
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0 - - 0 -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 140 4 824 1 733 2 751 3 092 3 618 2 777 20 964 65 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 980 4 658 1 551 2 429 2 771 3 308 2 190 20 595 65 -18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 715,38% -35,00% -95,96% -6,95% -17,77% 110,75% -29,26% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,36% 4,14% 0,35% 1,33% 1,71% 2,34% 1,17% -2,72% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2 675,47% 26 684,62% 1 605,00% 244,24% 306,39% 319,94% 330,94% -534,79% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 40,00% 74,34% 78,38% 85,16% -11,40% 50,92% - -
Rörelsekapital/omsättning 4 569,81% 30 938,46% 35 650,00% 2 217,78% 2 675,56% 1 427,98% 1 722,15% 817,28% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,36% 30,40% 25,75% 26,38% 24,94% 26,22% 25,73% 25,97% 84,01% 83,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 375,70% 609,11% 850,53% 1 354,63% 2 036,60% 1 078,71% 742,41% 876,15% 10 702,44% 6 812,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!