Visa allt om Murex Bygg & Fasad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 54 911 87 118 55 616 37 315 64 860 39 634 21 717 29 615 24 731 15 448
Övrig omsättning 510 689 455 816 587 253 195 77 185 93
Rörelseresultat (EBIT) 6 519 12 185 5 016 3 144 12 064 8 644 3 603 3 579 4 796 2 022
Resultat efter finansnetto 6 682 12 311 5 892 3 137 12 063 8 645 3 604 3 580 4 801 2 018
Årets resultat 5 283 7 347 7 029 6 510 7 050 5 706 3 218 2 056 2 798 1 577
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 373 241 903 2 362 2 283 2 193 2 029 1 885 1 820 850
Omsättningstillgångar 32 470 34 590 24 531 18 075 21 077 16 486 13 766 11 404 10 025 6 255
Tillgångar 32 843 34 831 25 435 20 436 23 360 18 679 15 794 13 290 11 845 7 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 224 7 941 7 595 7 066 7 555 6 106 5 330 5 111 3 055 2 902
Obeskattade reserver 3 069 3 069 0 2 794 8 016 4 980 3 667 4 313 3 395 2 189
Avsättningar (tkr) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 322 324 318
Kortfristiga skulder 16 500 23 771 17 790 10 527 7 739 7 543 6 748 3 493 5 021 1 646
Skulder och eget kapital 32 843 34 831 25 435 20 436 23 360 18 679 15 794 13 290 11 845 7 105
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 6 622 5 548
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 0 1 927 1 631
Utdelning till aktieägare 0 0 7 000 6 500 7 000 5 600 4 930 3 000 0 2 645
Omsättning 55 421 87 807 56 071 38 131 65 447 39 887 21 912 29 692 24 916 15 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 42 31 26 27 29 30 23 18 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 771 2 074 1 794 1 435 2 402 1 367 724 1 288 1 374 1 030
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 489 596 649 933 476 318 517 480 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 611 12 274 5 045 3 167 12 093 8 685 3 642 3 619 4 926 2 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,97% 56,64% 49,04% -42,47% 63,65% 82,50% -26,67% 19,75% 60,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,36% 35,35% 23,22% 15,38% 51,65% 46,29% 22,81% 26,95% 40,53% 28,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,18% 14,13% 10,62% 8,43% 18,60% 21,81% 16,59% 12,09% 19,41% 13,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,54% 44,46% 47,59% 58,83% 62,16% 61,32% 71,31% 60,79% 60,43% 71,02%
Rörelsekapital/omsättning 29,08% 12,42% 12,12% 20,23% 20,56% 22,56% 32,32% 26,71% 20,23% 29,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,55% 29,67% 29,86% 45,24% 59,11% 53,48% 51,86% 63,77% 48,15% 64,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 196,79% 145,51% 137,89% 171,70% 272,35% 218,56% 204,00% 326,48% 197,41% 380,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!