Visa allt om Däckcenter i Åmål AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 12 198 13 252 12 161 10 461 10 421 9 525 9 236 8 143 4 805 5 102
Övrig omsättning 414 457 1 116 895 511 531 534 514 311 201
Rörelseresultat (EBIT) -14 935 1 257 938 559 1 188 773 852 59 296
Resultat efter finansnetto -26 926 1 240 916 548 1 169 750 925 59 297
Årets resultat 54 614 979 717 326 905 582 737 148 188
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 250 343 457 361 386 254 204 181 52 75
Omsättningstillgångar 3 877 5 032 3 337 2 796 2 881 3 416 2 801 2 972 2 425 2 500
Tillgångar 4 127 5 375 3 794 3 157 3 267 3 669 3 005 3 153 2 477 2 575
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 573 1 519 1 655 1 276 559 1 083 777 1 016 1 412 1 364
Obeskattade reserver 270 270 130 130 130 0 0 0 0 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 7 234 120 200 280 0 0
Kortfristiga skulder 2 284 3 586 2 009 1 743 2 343 2 466 2 027 1 857 1 065 1 076
Skulder och eget kapital 4 127 5 375 3 794 3 157 3 267 3 669 3 005 3 153 2 477 2 575
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - - 770 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 - 298 271
Utdelning till aktieägare 0 0 750 600 0 850 600 820 0 100
Omsättning 12 612 13 709 13 277 11 356 10 932 10 056 9 770 8 657 5 116 5 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 050 3 313 3 040 2 615 2 084 2 381 2 309 2 714 1 602 2 551
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 590 595 550 430 548 432 420 363 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 79 1 049 1 385 1 083 656 1 250 825 900 82 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,95% 8,97% 16,25% 0,38% 9,41% 3,13% 13,42% 69,47% -5,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,34% 17,40% 33,13% 29,71% 17,14% 32,46% 25,76% 29,81% 2,38% 11,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,11% 7,06% 10,34% 8,97% 5,37% 12,50% 8,38% 11,54% 1,23% 5,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,27% 40,07% 35,70% 38,36% 37,95% 43,86% 37,85% 39,26% 38,88% 38,32%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 10,91% 10,92% 10,07% 5,16% 9,97% 8,38% 13,69% 28,30% 27,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,22% 32,18% 46,29% 43,63% 20,21% 29,52% 25,86% 32,22% 57,00% 57,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,79% 83,35% 104,98% 84,22% 63,81% 85,69% 91,66% 109,75% 148,36% 170,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!