Visa allt om Park Hotell Stockholm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 28 302 7 854 7 585 29 734 28 194 24 788 2 207 7 118 15 199 17 684
Övrig omsättning 1 693 3 716 8 022 511 813 696 96 370 397 147
Rörelseresultat (EBIT) 3 311 -3 016 -2 537 -73 713 1 282 -2 234 -321 -2 789 115
Resultat efter finansnetto 3 175 -3 282 -2 897 -323 401 994 -2 337 -458 -2 947 113
Årets resultat 6 340 -5 -1 898 -356 -43 -80 4 5 -47 83
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 1 948 2 517 2 841 3 557 4 122 4 694 3 169 2 864 2 688
Omsättningstillgångar 21 664 16 417 15 533 11 335 9 430 7 832 6 149 587 6 617 1 860
Tillgångar 21 839 18 365 18 049 14 176 12 988 11 954 10 843 3 756 9 481 4 548
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 790 449 455 353 709 752 832 828 823 870
Obeskattade reserver 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 585 265 1 339 271 201 1 150 2 672 1 360 2 739 1 858
Kortfristiga skulder 8 427 17 650 16 256 13 552 12 078 10 052 7 339 1 568 5 919 1 820
Skulder och eget kapital 21 839 18 365 18 049 14 176 12 988 11 954 10 843 3 756 9 481 4 548
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 692 3 797 3 591 6 306 7 229 6 893 - 2 288 4 443 5 866
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 385 1 135 1 056 2 387 2 825 2 233 0 727 1 457 1 277
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680
Omsättning 29 995 11 570 15 607 30 245 29 007 25 484 2 303 7 488 15 596 17 831
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 12 12 18 21 22 4 9 19 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 490 655 632 1 652 1 343 1 127 552 791 800 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 417 392 488 487 430 450 340 315 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 427 -2 279 -1 714 732 1 503 2 016 -2 130 -321 -2 789 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 260,35% 3,55% -74,49% 5,46% 13,74% 1 023,15% -68,99% -53,17% -14,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,17% -16,42% -14,06% -0,51% 5,49% 10,72% -20,46% -8,55% -29,42% 2,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,70% -38,40% -33,45% -0,25% 2,53% 5,17% -100,50% -4,51% -18,35% 0,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,69% 79,73% 79,91% 79,34% 84,98% 83,75% 62,26% 79,97% 84,30% 91,03%
Rörelsekapital/omsättning 46,77% -15,70% -9,53% -7,46% -9,39% -8,96% -53,92% -13,78% 4,59% 0,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,23% 2,44% 2,52% 2,49% 5,46% 6,29% 7,67% 22,04% 8,68% 19,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,05% 92,52% 95,30% 82,84% 77,00% 76,85% 81,99% 37,44% 109,88% 88,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!