Visa allt om Genova Trädgårdsmästaren AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 9 544 7 961 8 219 8 254 10 759 7 932 8 096 7 988 7 984 7 978
Övrig omsättning 133 0 1 335 0 0 0 593 0 8 132 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 128 756 5 161 3 787 6 354 4 238 3 444 3 262 13 686 5 196
Resultat efter finansnetto 3 974 -1 728 1 114 -125 3 467 4 237 3 611 3 226 13 727 5 859
Årets resultat -1 559 -1 560 -3 680 -3 540 -15 267 -29 -26 -20 8 938 3 385
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 817 104 829 108 676 109 179 109 712 22 605 23 427 24 248 24 994 16 861
Omsättningstillgångar 14 214 17 992 32 845 28 666 31 612 3 723 22 654 22 713 27 446 22 234
Tillgångar 118 031 122 821 141 521 137 844 141 324 26 328 46 080 46 961 52 440 39 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 1 253 2 813 6 493 10 033 23 352 24 062 25 780 25 799 16 862
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 17 837 17 896 17 977 17 974 17 971 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 280 99 280 110 000 110 000 110 000 0 21 000 21 000 26 379 0
Kortfristiga skulder 819 4 392 10 731 3 377 3 320 2 976 1 019 182 261 22 234
Skulder och eget kapital 118 031 122 821 141 521 137 844 141 324 26 328 46 080 46 961 52 440 39 096
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 928 870 544 720
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 318 274 171 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 778 680 1 692 0 0
Omsättning 9 677 7 961 9 554 8 254 10 759 7 932 8 689 7 988 16 116 7 978
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - 0 3 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 644 4 048 7 988 7 984 7 978
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 512 633 1 155 722 963
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 123 5 260 5 975 4 611 7 455 5 059 4 265 4 083 13 686 5 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,88% -3,14% -0,42% -23,28% 35,64% -2,03% 1,35% 0,05% 0,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,55% 0,75% 3,65% 2,75% 4,50% 16,55% 8,25% 7,43% 26,54% 16,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 68,58% 11,54% 62,79% 45,88% 59,06% 54,94% 46,95% 43,69% 174,32% 79,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 79,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 140,35% 170,83% 269,06% 306,38% 262,96% 9,42% 267,23% 282,06% 340,49% 0,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,08% 1,02% 1,99% 4,71% 7,10% 88,70% 52,22% 54,90% 49,20% 43,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 735,53% 409,65% 306,08% 848,86% 952,17% 125,10% 2 223,16% 12 479,67% 10 515,71% 100,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!