Visa allt om Nyfosa Jakobsberg 2:2583 Fastighets AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 26 158 23 371 27 771 27 905 24 690 20 482 20 972 19 068 22 611 22 183
Övrig omsättning 0 65 319 0 33 1 1 1 635 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 988 -1 540 8 241 11 522 6 722 1 006 982 8 718 13 878 14 859
Resultat efter finansnetto -8 652 -9 214 -611 2 439 -795 -3 362 -5 205 1 717 9 344 10 306
Årets resultat -10 276 -433 2 329 508 -3 997 -2 418 -2 426 1 717 458 931
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 417 707 429 002 434 890 291 720 290 610 236 092 229 294 230 062 145 414 141 855
Omsättningstillgångar 18 835 10 836 12 396 3 838 3 400 5 630 2 107 5 943 9 257 8 672
Tillgångar 436 542 439 838 447 286 295 558 294 010 241 722 231 401 236 005 154 671 150 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 6 055 6 196 10 523 10 015 7 868 10 286 1 767 12 270 5 683
Obeskattade reserver 419 668 3 890 0 0 0 1 000 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 575 37 154 35 223 31 915 32 597 0 0 6 129
Långfristiga skulder 303 061 302 961 302 966 242 291 230 996 40 174 154 126 157 316 135 750 135 750
Kortfristiga skulder 132 933 130 154 133 659 5 590 17 775 161 765 33 392 76 922 6 651 2 965
Skulder och eget kapital 436 542 439 838 447 286 295 558 294 010 241 722 231 401 236 005 154 671 150 527
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 158 23 436 28 090 27 905 24 723 20 483 20 973 20 703 22 611 22 183
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 - 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 622 -1 540 19 847 17 581 12 431 8 642 8 223 12 975 15 707 16 690
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,93% -15,84% -0,48% 13,02% 20,54% -2,34% 9,99% -15,67% 1,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,23% -0,35% 1,84% 3,90% 2,87% 0,42% 0,43% 4,09% 10,43% 11,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,78% -6,58% 29,69% 41,29% 34,16% 4,91% 4,69% 50,67% 71,37% 77,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,52% -2,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -436,19% -510,54% -436,65% -6,28% -58,22% -762,30% -149,18% -372,24% 11,53% 25,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,10% 1,50% 2,06% 3,56% 3,41% 3,25% 4,78% 0,75% 7,93% 3,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,17% 8,33% 9,27% 68,66% 19,13% 3,48% 6,31% 7,73% 139,18% 292,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!