Visa allt om Väsby Jord & Skog AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 3 112 344 2 602 2 325 1 790 1 541 2 118 1 850 2 833 1 813
Övrig omsättning 711 676 795 799 865 1 021 831 989 912 1 100
Rörelseresultat (EBIT) 822 -1 421 368 122 -848 -50 -2 -331 181 267
Resultat efter finansnetto 803 -1 478 342 147 -917 -86 -3 -335 144 196
Årets resultat 71 -1 478 342 147 -917 -86 -3 6 144 196
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 310 1 258 1 389 1 601 1 953 2 538 2 185 2 004 1 973 2 307
Omsättningstillgångar 2 733 2 449 2 796 2 064 2 449 2 732 1 666 1 064 798 1 013
Tillgångar 4 044 3 707 4 185 3 664 4 401 5 269 3 851 3 068 2 771 3 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 181 759 342 195 312 399 402 396 253
Obeskattade reserver 732 0 0 0 0 0 0 0 341 341
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 806 927 1 495 1 819 646 1 253 910 801 1 460
Kortfristiga skulder 3 060 1 721 2 499 1 827 2 387 4 311 2 200 1 756 1 233 1 267
Skulder och eget kapital 4 044 3 707 4 185 3 664 4 401 5 269 3 851 3 068 2 771 3 320
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 302 210 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 102 76 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 823 1 020 3 397 3 124 2 655 2 562 2 949 2 839 3 745 2 913
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 112 344 2 602 2 325 1 790 771 1 059 925 1 417 907
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 714 232 436 371 376 214 159 202 138 126
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 032 -1 218 571 328 -593 317 387 11 533 605
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 804,65% -86,78% 11,91% 29,89% 16,16% -27,24% 14,49% -34,70% 56,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,13% -36,53% 10,73% 6,82% -18,31% -0,13% 0,96% -9,26% 7,51% 8,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,76% -393,60% 17,26% 10,75% -45,03% -0,45% 1,75% -15,35% 7,34% 15,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,76% -9,59% 50,42% 54,06% 42,46% 36,15% 56,80% 44,81% 63,64% 54,99%
Rörelsekapital/omsättning -10,51% 211,63% 11,41% 10,19% 3,46% -102,47% -25,21% -37,41% -15,35% -14,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,35% 4,88% 18,14% 9,33% 4,43% 5,92% 10,36% 13,10% 23,89% 15,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,00% 49,62% 36,81% 33,61% 46,08% 18,63% 36,86% 22,95% 24,09% 30,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!