Visa allt om BJ:s Bilverkstad & Rostskydd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 3 241 3 052 3 139 3 111 2 845 2 683 2 994 2 485 2 377 2 145
Övrig omsättning 271 434 280 265 332 207 202 0 12 0
Rörelseresultat (EBIT) 520 649 241 91 -158 119 563 279 250 299
Resultat efter finansnetto 497 628 200 57 -196 76 523 235 199 238
Årets resultat 413 464 150 43 2 175 300 152 147 139
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 542 1 671 1 818 1 812 1 712 1 828 1 846 1 953 1 853 1 874
Omsättningstillgångar 804 797 522 390 504 557 903 550 552 516
Tillgångar 2 347 2 467 2 340 2 202 2 216 2 386 2 749 2 503 2 405 2 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 289 1 176 812 662 619 717 742 542 490 443
Obeskattade reserver 35 60 17 9 9 211 365 231 192 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 209 606 684 767 849 932 1 019 1 097 1 179 1 262
Kortfristiga skulder 813 625 827 764 740 526 623 633 543 503
Skulder och eget kapital 2 347 2 467 2 340 2 202 2 216 2 386 2 749 2 503 2 405 2 390
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 899 916 783
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 403 402 295
Utdelning till aktieägare 300 300 100 0 0 100 200 100 100 100
Omsättning 3 512 3 486 3 419 3 376 3 177 2 890 3 196 2 485 2 389 2 145
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 810 763 628 622 569 671 749 828 792 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 400 397 410 397 398 369 372 371 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 648 779 373 209 -42 231 670 385 351 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,19% -2,77% 0,90% 9,35% 6,04% -10,39% 20,48% 4,54% 10,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,16% 26,31% 10,30% 4,13% -7,13% 4,99% 20,48% 11,15% 10,40% 12,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,04% 21,26% 7,68% 2,93% -5,55% 4,44% 18,80% 11,23% 10,52% 13,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,01% 81,13% 83,91% 81,90% 81,79% 84,05% 86,11% 80,16% 81,28% 79,77%
Rörelsekapital/omsättning -0,28% 5,64% -9,72% -12,02% -8,30% 1,16% 9,35% -3,34% 0,38% 0,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,08% 49,57% 35,27% 30,38% 28,25% 36,95% 37,35% 28,85% 26,60% 24,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,05% 118,72% 54,29% 42,15% 58,51% 93,73% 135,15% 78,36% 92,08% 91,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!