Visa allt om Prodiem AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 113 333 95 076 84 307 74 895 67 314 58 584 53 142 52 712 41 950 35 750
Övrig omsättning 4 3 12 0 1 240 240 240 286 305
Rörelseresultat (EBIT) 9 031 9 959 5 679 4 886 4 279 7 100 6 023 5 110 4 420 3 713
Resultat efter finansnetto 9 000 10 290 5 706 4 917 7 066 7 095 6 019 5 103 4 406 3 693
Årets resultat 7 450 5 652 3 493 3 312 6 401 5 212 4 000 3 878 2 680 2 767
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 870 1 871 3 236 2 943 2 684 2 610 2 363 2 178 1 757 1 223
Omsättningstillgångar 39 936 34 672 34 254 25 495 28 597 24 081 22 678 20 894 18 409 12 004
Tillgångar 41 807 36 543 37 491 28 439 31 281 26 692 25 041 23 072 20 166 13 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 703 6 453 8 801 5 308 12 196 9 395 8 183 7 183 6 305 5 023
Obeskattade reserver 8 466 9 221 6 639 5 820 4 834 5 454 4 944 4 189 3 451 2 660
Avsättningar (tkr) 2 237 2 237 3 932 3 562 3 193 2 815 2 446 2 137 1 768 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 410 400
Kortfristiga skulder 23 400 18 632 18 118 13 749 11 058 9 027 9 468 9 562 8 232 5 145
Skulder och eget kapital 41 807 36 543 37 491 28 439 31 281 26 692 25 041 23 072 20 166 13 227
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 - - - 5 965 5 462 6 382
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 0 - 2 616 2 481 2 251
Utdelning till aktieägare 7 450 6 200 8 000 0 10 200 3 600 4 000 3 000 3 000 0
Omsättning 113 337 95 079 84 319 74 895 67 315 58 824 53 382 52 952 42 236 36 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 8 8 8 14 14 14 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 333 9 508 10 538 9 362 8 414 4 185 3 796 3 765 3 227 2 383
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 092 815 1 371 938 737 630 816 634 640 597
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 031 9 959 5 683 4 923 4 330 7 199 6 119 5 191 4 420 3 713
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,20% 12,77% 12,57% 11,26% 14,90% 10,24% 0,82% 25,65% 17,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,68% 29,07% 15,23% 17,32% 22,60% 26,60% 24,06% 22,15% 21,92% 28,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,00% 11,17% 6,77% 6,58% 10,50% 12,12% 11,34% 9,69% 10,54% 10,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,76% 22,94% 23,55% 23,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,59% 16,87% 19,14% 15,68% 26,06% 25,70% 24,86% 21,50% 24,26% 19,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,22% 37,34% 37,29% 34,63% 51,04% 51,14% 48,08% 45,29% 44,61% 53,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,67% 186,09% 189,06% 185,43% 258,61% 266,77% 239,52% 218,51% 223,63% 233,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!