Visa allt om Gröna Gården AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 29 385 19 519 31 550 25 609 22 157 18 927 16 533 15 537 16 368 14 578
Övrig omsättning 553 1 096 1 939 2 126 2 435 1 859 1 287 1 282 1 027 833
Rörelseresultat (EBIT) 4 548 2 603 7 088 4 038 3 429 3 300 2 673 1 415 1 946 539
Resultat efter finansnetto 4 538 2 612 7 109 4 052 3 425 3 284 2 653 1 419 1 967 554
Årets resultat 21 2 072 5 935 3 154 2 918 2 188 2 021 1 486 1 538 493
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 961 1 533 2 190 2 438 2 393 2 301 1 827 2 385 1 640 2 939
Omsättningstillgångar 17 438 13 619 23 498 16 357 15 205 14 597 11 286 9 585 9 301 5 948
Tillgångar 19 398 15 152 25 688 18 795 17 598 16 899 13 113 11 970 10 941 8 888
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 159 8 138 17 466 11 530 10 376 8 659 6 971 5 949 5 664 4 326
Obeskattade reserver 1 400 1 400 1 400 1 700 1 700 2 030 1 555 1 500 2 000 2 030
Avsättningar (tkr) 0 0 0 540 492 440 392 344 296 247
Långfristiga skulder 218 138 189 256 131 370 609 848 0 0
Kortfristiga skulder 9 621 5 477 6 634 4 769 4 899 5 400 3 586 3 328 2 982 2 285
Skulder och eget kapital 19 398 15 152 25 688 18 795 17 598 16 899 13 113 11 970 10 941 8 888
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 5 104 5 662 5 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 784 1 772 1 834
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 1 200 500 1 000 1 200 200
Omsättning 29 938 20 615 33 489 27 735 24 592 20 786 17 820 16 819 17 395 15 411
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 28 30 26 21 17 17 16 17 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 013 697 1 052 985 1 055 1 113 973 971 963 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 368 474 497 506 505 459 439 443 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 283 3 086 7 848 5 057 4 286 4 094 3 356 2 478 3 148 1 808
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,55% - 23,20% 15,58% 17,07% 14,48% 6,41% -5,08% 12,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,45% 17,27% 27,72% 21,60% 19,53% 19,53% 20,39% 11,95% 17,98% 6,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,48% 13,41% 22,57% 15,85% 15,51% 17,44% 16,17% 9,20% 12,02% 3,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,19% 79,03% 76,02% 74,11% 72,02% 71,83% 75,54% 69,93% 75,60% 72,60%
Rörelsekapital/omsättning 26,60% 41,71% 53,45% 45,25% 46,51% 48,59% 46,57% 40,27% 38,61% 25,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,69% 60,92% 72,24% 68,40% 66,50% 60,61% 62,41% 59,47% 66,03% 66,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,09% 229,38% 340,14% 340,22% 306,98% 268,69% 301,39% 273,20% 299,03% 247,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!