Visa allt om Vallåsens Värdshus AB
Visa allt om Vallåsens Värdshus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 818 3 382 3 167 4 409 5 590 4 992 4 458 3 452 3 220 3 813
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 315 376 294 47 80 359 619 430 273 607
Resultat efter finansnetto 231 241 122 -106 -89 211 447 243 10 361
Årets resultat 162 141 282 -58 24 149 320 138 4 178
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 766 4 952 5 175 5 410 5 632 5 577 5 686 5 911 6 160 6 256
Omsättningstillgångar 1 278 1 111 1 558 1 578 1 432 2 042 1 634 1 064 1 200 1 528
Tillgångar 6 044 6 062 6 733 6 989 7 064 7 620 7 321 6 975 7 361 7 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 602 2 440 1 302 1 020 1 078 1 053 914 595 457 452
Obeskattade reserver 400 399 366 348 375 511 511 399 341 341
Avsättningar (tkr) 0 0 997 1 213 1 235 1 257 1 278 1 384 1 407 1 430
Långfristiga skulder 2 419 2 551 3 216 3 618 3 457 3 886 3 877 3 911 4 375 4 518
Kortfristiga skulder 623 672 852 790 920 912 741 687 781 1 043
Skulder och eget kapital 6 044 6 062 6 733 6 989 7 064 7 620 7 321 6 975 7 361 7 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 300 312 200 200 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 200 300
Löner till övriga anställda 1 155 - 968 1 631 1 926 1 204 827 728 699 886
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 292 - 297 451 553 449 311 280 293 372
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
Omsättning 3 818 3 382 3 167 4 409 5 590 4 992 4 458 3 452 3 220 3 813
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 6 7 6 5 - 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 955 846 792 735 799 832 892 - 805 953
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 347 275 301 326 347 331 295 - 302 373
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 500 599 530 296 382 621 872 680 587 794
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,89% 6,79% -28,17% -21,13% 11,98% 11,98% 29,14% 7,20% -15,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,23% 6,25% 4,46% 1,00% 1,23% 4,78% 8,46% 6,28% 3,98% 7,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,28% 11,21% 9,47% 1,59% 1,56% 7,29% 13,89% 12,69% 9,10% 15,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,20% 86,61% 87,24% 82,44% 78,93% 80,29% 84,12% 85,54% 85,62% 85,29%
Rörelsekapital/omsättning 17,16% 12,98% 22,29% 17,87% 9,16% 22,64% 20,03% 10,92% 13,01% 12,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,21% 45,38% 23,58% 18,26% 19,17% 18,76% 17,63% 12,65% 9,54% 8,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,66% 146,13% 167,14% 182,15% 133,91% 208,33% 204,72% 131,30% 132,91% 130,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...