Visa allt om Sylva Skog AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 12 945 12 711 21 185 20 232 25 414 22 455 26 970 25 081 26 765 17 419
Övrig omsättning 809 1 481 1 681 1 786 1 386 1 108 345 527 388 651
Rörelseresultat (EBIT) 247 -1 233 311 227 1 625 894 1 484 2 615 5 255 3 094
Resultat efter finansnetto 90 -1 401 217 132 1 507 761 1 270 2 493 5 126 3 033
Årets resultat 156 153 929 522 1 042 498 389 1 043 3 066 1 392
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 834 7 188 7 187 7 667 8 217 10 431 11 704 10 092 7 367 6 420
Omsättningstillgångar 772 1 515 2 147 3 257 6 253 2 397 2 663 2 494 7 465 4 429
Tillgångar 7 606 8 703 9 333 10 924 14 471 12 828 14 367 12 586 14 832 10 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 306 1 750 2 397 2 268 2 747 2 705 3 007 3 560 5 587 2 984
Obeskattade reserver 2 000 2 000 3 504 4 344 4 904 5 100 5 149 4 449 3 374 2 424
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 265 3 583 384 626 1 252 1 384 2 246 1 830 2 501 2 491
Kortfristiga skulder 1 034 1 369 3 048 3 686 5 568 3 639 3 965 2 747 3 370 2 950
Skulder och eget kapital 7 606 8 703 9 333 10 924 14 471 12 828 14 367 12 586 14 832 10 849
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 13 425 12 304 14 138 12 507 12 709 7 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 0 4 133 3 750 4 179 3 565 3 675 2 326
Utdelning till aktieägare 0 200 800 500 1 000 500 800 800 3 000 400
Omsättning 13 754 14 192 22 866 22 018 26 800 23 563 27 315 25 608 27 153 18 070
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 26 40 38 45 41 51 46 50 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 616 489 530 532 565 548 529 545 535 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 400 391 396 393 395 364 353 330 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 618 -853 1 088 1 227 2 908 2 247 2 771 3 554 6 085 3 609
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,84% -40,00% 4,71% -20,39% 13,18% -16,74% 7,53% -6,29% 53,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,25% -14,16% 3,33% 2,10% 11,30% 7,27% 10,57% 21,34% 35,82% 28,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,91% -9,69% 1,47% 1,13% 6,43% 4,15% 5,63% 10,71% 19,85% 17,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,93% 84,86% 87,01% 90,20% 89,45% 93,77% 94,34% 95,75% 96,13% 94,99%
Rörelsekapital/omsättning -2,02% 1,15% -4,25% -2,12% 2,70% -5,53% -4,83% -1,01% 15,30% 8,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,68% 38,03% 54,97% 51,78% 45,42% 52,10% 48,88% 54,34% 54,43% 43,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,19% 97,44% 68,14% 82,45% 109,45% 53,23% 63,48% 87,30% 217,24% 145,46%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...