Visa allt om Monika Gustavsson Hårvård i Säffle AB
Visa allt om Monika Gustavsson Hårvård i Säffle AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 430 1 460 1 296 1 157 1 073 1 184 1 560 1 578 1 541 1 434
Övrig omsättning - - 8 - - - - 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 313 -5 35 12 13 48 0 -42 12 -77
Resultat efter finansnetto 299 -16 19 -2 2 34 -12 -58 -4 -95
Årets resultat 189 -16 19 -2 2 34 -12 -58 -4 -29
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 89 102 114 34 37 72 107 155 192
Omsättningstillgångar 484 213 255 229 197 212 216 215 240 299
Tillgångar 560 302 356 343 231 248 288 323 395 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 71 87 67 69 67 33 45 102 106
Obeskattade reserver 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 79 135 154 0 0 0 21 38 8
Kortfristiga skulder 192 152 135 121 162 181 255 256 255 377
Skulder och eget kapital 560 302 356 343 231 248 288 323 395 491
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 357 293 260 240 105 144 121 16 99
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 453 402 320 311 435 641 608 620 555
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 237 190 137 157 173 317 273 259 246
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 430 1 460 1 304 1 157 1 073 1 184 1 560 1 583 1 541 1 434
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 715 487 432 386 358 395 390 395 385 359
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 376 356 298 252 202 195 239 217 188 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 325 7 47 22 16 83 35 -7 49 -40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,05% 12,65% 12,01% 7,83% -9,38% -24,10% -1,14% 2,40% 7,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,89% -1,66% 9,83% 3,50% 5,63% 19,35% 0,00% -13,00% 3,04% -15,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,89% -0,34% 2,70% 1,04% 1,21% 4,05% 0,00% -2,66% 0,78% -5,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,06% 86,23% 85,49% 88,42% 81,92% 80,07% 83,85% 74,02% 74,63% 72,18%
Rörelsekapital/omsättning 20,42% 4,18% 9,26% 9,33% 3,26% 2,62% -2,50% -2,60% -0,97% -5,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,62% 23,51% 24,44% 19,53% 29,87% 27,02% 11,46% 13,93% 25,82% 21,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,52% 30,92% 69,63% 35,54% 22,84% 21,55% 17,25% 23,05% 20,39% 25,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...