Visa allt om Kalmar Energi Värme AB
Visa allt om Kalmar Energi Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 400 882 381 475 393 373 433 282 362 279 355 311 370 083 329 015 289 742 278 182
Övrig omsättning 2 726 11 975 3 819 5 297 1 143 2 261 6 635 16 767 6 411 3 599
Rörelseresultat (EBIT) 42 047 34 334 37 013 64 979 51 983 54 270 56 135 40 177 36 419 43 333
Resultat efter finansnetto 42 117 33 967 37 306 65 187 51 861 53 622 55 448 26 539 15 614 37 756
Årets resultat 5 619 7 979 895 35 746 70 807 32 884 27 519 14 682 -7 079 4 437
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 281 854 275 856 271 368 279 157 273 979 269 323 246 870 215 226 284 601 258 963
Omsättningstillgångar 164 206 181 536 182 183 190 279 148 895 148 113 113 890 238 006 99 529 101 918
Tillgångar 446 060 457 392 453 551 469 436 422 874 417 436 360 760 453 232 384 130 360 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 543 185 925 187 945 197 050 167 900 97 093 74 430 46 911 35 362 34 520
Obeskattade reserver 227 876 225 019 216 405 211 465 181 123 182 770 173 835 155 829 148 966 123 331
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 497 3 368 0 0 0
Långfristiga skulder 4 915 2 463 1 383 693 1 301 975 1 092 5 111 122 986 133 049
Kortfristiga skulder 81 725 43 985 47 817 60 227 72 550 135 101 108 035 245 381 76 816 69 980
Skulder och eget kapital 446 060 457 392 453 551 469 436 422 874 417 436 360 760 453 232 384 130 360 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 19 452 18 534 18 495 18 296 19 18 15 966 20 564 18 427 17 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 8 717 9 354 7 550 8 348 8 8 6 873 8 678 1 138 7 136
Utdelning till aktieägare 0 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0
Omsättning 403 608 393 450 397 192 438 579 363 422 357 572 376 718 345 782 296 153 281 781
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 42 40 37 42 43 35 46 45 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 022 9 083 9 834 11 710 8 626 8 263 10 574 7 153 6 439 6 047
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 732 685 671 747 655 624 676 654 596 541
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 111 55 842 63 474 89 510 71 550 73 843 72 511 62 572 57 759 62 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,09% -3,02% -9,21% 19,60% 1,96% -3,99% 12,48% 13,55% 4,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,44% 7,53% 8,23% 13,92% 12,38% 13,03% 15,58% 8,88% 9,76% 12,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,51% 9,03% 9,49% 15,08% 14,46% 15,31% 15,19% 12,24% 12,95% 15,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,22% 58,69% 58,87% 57,50% 61,77% 62,06% 58,14% 36,63% 40,74% 41,78%
Rörelsekapital/omsättning 20,57% 36,06% 34,16% 30,02% 21,07% 3,66% 1,58% -2,24% 7,84% 11,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,34% 79,02% 78,66% 77,11% 71,27% 55,53% 56,14% 35,69% 37,13% 34,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,77% 313,66% 293,23% 251,51% 167,34% 87,13% 84,87% 84,38% 104,88% 121,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...