Visa allt om Cityprint i Norr AB
Visa allt om Cityprint i Norr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 558 3 409 3 501 3 270 3 243 2 786 2 800 3 048 2 621 1 896
Övrig omsättning - - - - - 1 - 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 851 653 711 397 615 316 425 322 117 41
Resultat efter finansnetto 840 650 702 356 573 247 366 227 103 -290
Årets resultat 489 503 481 201 377 185 162 1 53 -221
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 621 472 343 338 778 1 318 1 699 2 100 70 102
Omsättningstillgångar 1 810 1 778 1 696 2 040 1 872 1 351 1 134 812 541 577
Tillgångar 2 431 2 250 2 039 2 378 2 650 2 669 2 833 2 912 611 679
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 828 1 138 1 135 854 653 456 272 109 108 56
Obeskattade reserver 810 629 629 551 458 390 393 249 27 0
Avsättningar (tkr) 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 145 0 0 216 613 1 010 1 430 1 736 74 226
Kortfristiga skulder 552 483 274 756 926 813 737 818 402 398
Skulder och eget kapital 2 431 2 250 2 039 2 378 2 650 2 669 2 833 2 912 611 679
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 383 355 368 335 300 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 464 460 407 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 265 192 245 183 173 168 147 170 129
Utdelning till aktieägare 0 800 500 200 0 180 0 0 0 0
Omsättning 3 558 3 409 3 501 3 270 3 243 2 787 2 800 3 051 2 621 1 896
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 558 3 409 3 501 3 270 3 243 2 786 2 800 3 048 2 621 1 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 708 736 657 670 621 582 573 517 477 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 048 834 992 963 1 167 867 949 692 206 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,37% -2,63% 7,06% 0,83% 16,40% -0,50% -8,14% 16,29% 38,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,01% 29,02% 34,87% 16,69% 24,00% 12,25% 15,00% 11,09% 19,48% 6,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,92% 19,16% 20,31% 12,14% 19,61% 11,74% 15,18% 10,60% 4,54% 2,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,34% 77,91% 75,32% 73,46% 80,57% 78,61% 76,43% 71,06% 70,97% 75,42%
Rörelsekapital/omsättning 35,36% 37,99% 40,62% 39,27% 29,17% 19,31% 14,18% -0,20% 5,30% 9,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,05% 72,38% 79,73% 53,99% 37,38% 27,85% 19,82% 10,05% 20,86% 8,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 327,90% 368,12% 618,98% 269,84% 202,16% 166,17% 153,87% 99,27% 132,34% 137,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...