Visa allt om Östervärns Express AB
Visa allt om Östervärns Express AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 292 24 316 28 398 26 957 25 190 23 092 18 970 18 638 25 704 25 074
Övrig omsättning 131 159 76 - 17 24 6 - - 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 271 286 1 749 897 1 269 1 035 444 175 1 289 1 047
Resultat efter finansnetto 1 262 284 1 753 918 1 264 1 021 420 152 1 302 1 052
Årets resultat 1 077 224 1 375 663 781 523 278 147 664 495
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 201 1 030 1 229 1 578 1 261 853 751 955 1 053 1 100
Omsättningstillgångar 8 604 8 105 7 435 6 480 6 426 5 878 4 863 4 170 4 639 5 063
Tillgångar 9 805 9 135 8 664 8 058 7 687 6 731 5 614 5 125 5 692 6 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 559 4 382 4 159 3 483 3 120 2 339 2 016 1 879 2 032 1 768
Obeskattade reserver 1 810 1 932 1 951 1 971 1 911 1 713 1 409 1 374 1 429 1 059
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 292 122 172 28 111 0 105 184 261 612
Kortfristiga skulder 3 144 2 699 2 383 2 576 2 545 2 679 2 084 1 689 1 971 2 724
Skulder och eget kapital 9 805 9 135 8 664 8 058 7 687 6 731 5 614 5 125 5 692 6 163
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 660 560 660 692 522
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 948 4 913 4 407 4 393 2 868 2 476 2 586 2 873 2 614
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 310 1 655 1 615 1 482 1 263 1 130 1 237 1 211 1 229
Utdelning till aktieägare 500 900 0 700 300 0 200 0 300 400
Omsättning 29 423 24 475 28 474 26 957 25 207 23 116 18 976 18 638 25 704 25 082
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 11 10 11 10 10 10 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 929 2 432 2 582 2 696 2 290 2 309 1 897 1 864 2 337 2 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 681 544 609 616 545 490 428 445 441 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 435 485 1 978 1 115 1 496 1 182 648 387 1 535 1 417
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,46% -14,37% 5,35% 7,01% 9,09% 21,73% 1,78% -27,49% 2,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,97% 3,17% 20,33% 11,45% 16,94% 15,82% 8,05% 3,67% 23,91% 17,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,34% 1,19% 6,20% 3,42% 5,17% 4,61% 2,38% 1,01% 5,29% 4,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,46% 42,59% 45,19% 42,58% 46,53% 42,40% 43,43% 44,33% 36,19% 35,16%
Rörelsekapital/omsättning 18,64% 22,23% 17,79% 14,48% 15,41% 13,85% 14,65% 13,31% 10,38% 9,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,90% 64,47% 65,57% 62,30% 58,91% 53,51% 54,41% 56,42% 53,78% 41,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 273,66% 300,30% 312,00% 251,55% 252,50% 219,41% 233,35% 246,89% 235,36% 185,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...