Visa allt om Björn Jonsson i Bollnäs AB
Visa allt om Björn Jonsson i Bollnäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 433 1 309 1 119 919 719 182 42 267 184 1 469
Övrig omsättning 223 271 34 31 651 734 657 600 781 647
Rörelseresultat (EBIT) -423 -645 -58 75 521 353 171 411 376 240
Resultat efter finansnetto -436 -664 -88 51 451 204 76 258 179 25
Årets resultat -332 -521 3 1 75 121 67 150 158 25
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 448 492 588 685 444 3 361 3 416 3 482 3 443 3 424
Omsättningstillgångar 691 892 1 606 1 413 1 272 146 146 183 255 312
Tillgångar 1 139 1 384 2 194 2 098 1 716 3 506 3 563 3 664 3 699 3 736
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -56 276 797 794 793 718 597 530 380 221
Obeskattade reserver 191 295 438 531 481 132 80 83 17 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 176 444 482 269 2 165 2 408 2 651 2 914 3 400
Kortfristiga skulder 957 637 515 291 173 492 478 400 388 115
Skulder och eget kapital 1 139 1 384 2 194 2 098 1 716 3 506 3 563 3 664 3 699 3 736
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 953 606 377 270 75 0 0 0 872
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 346 157 158 78 24 0 0 0 344
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 656 1 580 1 153 950 1 370 916 699 867 965 2 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 1 1 - 0 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 478 436 560 460 719 182 - - 184 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 406 434 299 263 349 99 - - 30 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -319 -549 38 138 565 409 236 473 423 368
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,47% 16,98% 21,76% 27,82% 295,05% 333,33% -84,27% 45,11% -87,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,14% -46,60% -2,64% 3,57% 30,36% 10,07% 4,80% 11,22% 10,19% 6,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -29,52% -49,27% -5,18% 8,16% 72,46% 193,96% 407,14% 153,93% 204,89% 17,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -18,56% 19,48% 97,50% 122,09% 152,85% -190,11% -790,48% -81,27% -72,28% 13,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,16% 36,57% 51,90% 57,59% 66,87% 23,25% 18,41% 16,13% 10,60% 5,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 72,20% 140,03% 311,84% 485,57% 735,26% 29,67% 30,54% 45,75% 65,72% 271,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...