Visa allt om Tryffelsvinet AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 18 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 109 193 117 224 109 422 30 945 26 180 28 388 31 726 32 759 37 942 44 143
Övrig omsättning 2 902 696 540 0 0 0 11 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 157 11 271 8 335 2 887 1 687 2 890 2 329 2 668 2 985 4 218
Resultat efter finansnetto 10 275 11 098 8 536 3 497 2 651 3 119 2 513 2 878 3 211 4 301
Årets resultat 8 102 8 593 7 926 2 696 2 139 2 393 1 952 2 217 2 485 2 413
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 38 0 0 0 50 50 64
Omsättningstillgångar 41 984 45 266 33 988 22 344 17 746 18 815 17 196 17 001 16 415 19 182
Tillgångar 41 984 45 266 33 988 22 382 17 746 18 815 17 196 17 051 16 465 19 246
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 769 10 667 10 074 11 148 9 332 10 146 8 797 8 345 6 128 6 244
Obeskattade reserver 0 0 0 1 842 1 811 1 914 1 914 1 914 1 914 1 914
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 215 34 599 23 915 9 392 6 603 6 756 6 484 6 792 8 423 11 089
Skulder och eget kapital 41 984 45 266 33 988 22 382 17 746 18 815 17 196 17 051 16 465 19 246
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 797 827 844 - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 108 2 525 1 419 - - - 2 064 1 775 2 608 2 756
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 870 1 523 899 - - - 1 070 935 1 073 1 182
Utdelning till aktieägare 8 100 9 000 8 000 0 0 1 003 0 1 500 0 600
Omsättning 112 095 117 920 109 962 30 945 26 180 28 388 31 737 32 759 37 942 44 143
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 6 4 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 13 649 19 537 27 356 10 315 8 727 9 463 7 932 8 190 9 486 11 036
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 763 824 958 694 639 747 786 701 935 1 014
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 157 11 271 8 335 2 887 1 687 2 890 2 329 2 668 2 985 4 218
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,85% 7,13% 253,60% 18,20% -7,78% -10,52% -3,15% -13,66% -14,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,05% 24,93% 25,28% 15,62% 16,05% 17,37% 14,61% 17,34% 19,58% 22,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,63% 9,63% 7,85% 11,30% 10,88% 11,52% 7,92% 9,02% 8,50% 9,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,41% 19,93% 17,51% 20,74% 20,25% 24,03% 22,82% 22,89% 25,16% 26,90%
Rörelsekapital/omsättning 8,95% 9,10% 9,21% 41,85% 42,56% 42,48% 33,76% 31,16% 21,06% 18,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,27% 23,57% 29,64% 56,23% 60,55% 61,86% 59,84% 57,70% 46,29% 39,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,62% 64,09% 57,17% 188,35% 206,38% 186,00% 186,69% 194,24% 119,38% 131,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!