Visa allt om Betongfabriken i Rånnesta AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 33 817 58 015 68 287 66 648 45 825 37 683 24 893 20 757 20 030 13 061
Övrig omsättning 743 985 1 541 80 0 31 153 447 0 13
Rörelseresultat (EBIT) -109 -4 562 3 687 1 257 934 3 468 2 650 760 608 184
Resultat efter finansnetto -433 -4 885 3 430 940 637 3 184 1 907 278 165 -111
Årets resultat 0 -1 686 1 811 70 39 1 780 1 129 1 165 -81
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 142 12 177 11 277 12 027 11 357 9 495 8 953 8 962 11 248 10 294
Omsättningstillgångar 9 071 7 936 14 204 12 791 9 311 10 099 6 600 5 121 4 176 3 696
Tillgångar 20 213 20 113 25 481 24 818 20 668 19 595 15 553 14 083 15 423 13 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 760 5 760 7 446 5 635 3 168 4 329 2 699 1 611 1 610 1 445
Obeskattade reserver 1 787 2 221 5 419 4 327 3 501 2 921 2 027 1 693 1 556 1 556
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 504 6 389 3 462 5 038 4 335 3 621 5 053 5 061 6 046 6 983
Kortfristiga skulder 6 161 5 744 9 154 9 818 9 665 8 724 5 774 5 719 6 211 4 006
Skulder och eget kapital 20 213 20 113 25 481 24 818 20 668 19 595 15 553 14 083 15 423 13 990
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 9 088 8 701 6 061 4 879 5 601 4 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 3 599 3 280 2 290 2 004 2 078 1 632
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0
Omsättning 34 560 59 000 69 828 66 728 45 825 37 714 25 046 21 204 20 030 13 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 29 37 44 26 25 19 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 691 2 001 1 846 1 515 1 763 1 507 1 310 1 384 1 335 871
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 662 597 515 492 463 436 445 503 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 114 -3 391 4 743 2 249 1 743 4 130 3 399 1 506 1 901 1 034
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,71% -15,04% 2,46% 45,44% 21,61% 51,38% 19,93% 3,63% 53,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,51% -22,65% 14,47% 5,16% 4,66% 17,70% 14,69% 5,40% 3,94% 1,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,31% -7,85% 5,40% 1,92% 2,10% 9,20% 9,18% 3,66% 3,04% 1,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,41% 44,93% 51,20% 56,31% 49,15% 58,11% 63,40% 57,29% 67,56% 80,96%
Rörelsekapital/omsättning 8,61% 3,78% 7,40% 4,46% -0,77% 3,65% 3,32% -2,88% -10,16% -2,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,39% 37,25% 45,81% 36,30% 28,54% 33,72% 27,52% 20,82% 17,87% 18,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,02% 82,49% 90,12% 82,27% 72,89% 79,99% 84,67% 52,35% 27,00% 28,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!