Visa allt om Tomas Magnusson Elektronik AB
Visa allt om Tomas Magnusson Elektronik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 431 1 404 523 1 239 1 356 1 302 1 389 1 312 1 256 1 204
Övrig omsättning - - - - - 40 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 532 362 -452 289 412 375 277 283 281 99
Resultat efter finansnetto 561 365 -309 328 507 305 314 334 282 99
Årets resultat 328 213 6 254 308 126 182 183 166 158
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 51 68 0 0 0 40 64 92 24
Omsättningstillgångar 1 518 1 421 1 538 1 717 1 550 1 344 1 238 1 178 967 861
Tillgångar 1 552 1 472 1 606 1 717 1 550 1 344 1 278 1 242 1 059 885
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 693 574 630 774 670 505 510 456 398 364
Obeskattade reserver 471 331 240 558 557 446 346 281 196 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 388 566 736 385 323 393 423 506 465 375
Skulder och eget kapital 1 552 1 472 1 606 1 717 1 550 1 344 1 278 1 242 1 059 885
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 464 416 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 478 400 399 392 420 526 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader - 347 323 323 321 319 347 333 332 358
Utdelning till aktieägare 250 209 269 150 150 143 130 128 125 132
Omsättning 1 431 1 404 523 1 239 1 356 1 342 1 389 1 312 1 256 1 204
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 431 1 404 523 1 239 1 356 1 302 1 389 1 312 1 256 1 204
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 781 855 779 776 750 775 913 834 778 880
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 549 379 -435 289 412 375 301 311 313 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,92% 168,45% -57,79% -8,63% 4,15% -6,26% 5,87% 4,46% 4,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,15% 24,86% -19,30% 19,22% 32,71% 27,90% 24,57% 26,89% 26,63% 11,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,20% 26,07% -59,27% 26,63% 37,39% 28,80% 22,61% 25,46% 22,45% 8,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 78,97% 60,90% 153,35% 107,51% 90,49% 73,04% 58,68% 51,22% 39,97% 40,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,32% 56,53% 50,88% 70,43% 69,71% 62,03% 59,86% 53,39% 50,91% 52,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 391,24% 251,06% 208,97% 445,97% 479,88% 341,98% 292,67% 232,81% 207,96% 229,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...