Visa allt om Vanco Sweden AB
Visa allt om Vanco Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-01 2007-01
Nettoomsättning 12 006 14 682 12 290 13 492 13 713 17 484 17 110 24 148 14 540 7 910
Övrig omsättning 284 712 30 116 1 286 1 807 147 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 65 230 939 -397 616 588 793 777 1 760 1 073
Resultat efter finansnetto 58 156 37 129 217 570 203 492 1 724 1 032
Årets resultat 10 81 32 129 141 416 150 344 1 240 733
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-01 2007-01
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 7 297 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947
Tillgångar 7 297 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 196 4 187 4 106 4 074 3 945 3 805 3 389 3 239 2 895 1 655
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 101 863 3 284 4 429 9 080 7 080 12 724 9 285 16 621 3 292
Skulder och eget kapital 7 297 5 049 7 390 8 503 13 025 10 884 16 113 12 523 19 516 4 947
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-01
2007-01
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 150 199 532 565 587 589 742 1 250 948 736
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 675 62 211 213 205 200 265 447 329 257
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 290 15 394 12 320 13 608 14 999 19 291 17 257 24 148 14 540 7 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 006 - 12 290 13 492 13 713 17 484 17 110 12 074 7 270 3 955
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 825 - 761 831 827 789 1 007 849 639 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 230 939 -397 616 588 793 957 1 760 1 073
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,23% 19,46% -8,91% -1,61% -21,57% 2,19% -29,15% 66,08% 83,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,89% 4,65% 17,40% 1,93% 5,13% 5,88% 4,92% 6,65% 9,06% 21,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,54% 1,60% 10,46% 1,22% 4,87% 3,66% 4,63% 3,45% 12,16% 13,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,12% 31,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,95% 28,51% 33,41% 30,20% 28,77% 21,76% 19,81% 13,41% 19,91% 20,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,50% 82,93% 55,56% 47,91% 30,29% 34,96% 21,03% 25,86% 14,83% 33,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,31% 585,05% 225,03% 191,98% 143,45% 153,73% 126,63% 134,87% 117,42% 150,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...