Visa allt om Fastighets AB Fjällämeln
Visa allt om Fastighets AB Fjällämeln

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 884 1 176 554 50 540 720 720 800 675 810
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 298 776 37 -239 191 327 361 594 426 585
Resultat efter finansnetto 111 542 -187 -485 -100 36 2 604 304 62 150
Årets resultat 111 542 -187 -485 -100 1 2 566 18 43 107
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 760 8 777 8 938 9 070 9 173 9 276 11 487 12 463 12 566 12 669
Omsättningstillgångar 986 989 165 186 157 344 70 61 252 13
Tillgångar 9 746 9 765 9 102 9 256 9 331 9 620 11 557 - 12 818 12 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 782 671 130 316 301 401 3 500 934 916 873
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 478 8 402 8 650 7 819 7 904 8 028 7 395 11 216 11 458 11 290
Kortfristiga skulder 486 692 323 1 121 1 126 1 191 662 374 443 518
Skulder och eget kapital 9 746 9 765 9 102 9 256 9 331 9 620 11 557 - 12 818 12 682
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 69 98 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 22 31 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 0
Omsättning 884 1 176 554 50 540 720 720 800 675 810
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 176 554 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 40 74 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 479 937 169 -136 294 430 464 697 529 688
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,83% 112,27% 1 008,00% -90,74% -25,00% 0,00% -10,00% 18,52% -16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,06% 7,95% 0,41% -2,58% 2,05% 3,40% 24,42% - 4,03% 4,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,71% 65,99% 6,68% -478,00% 35,37% 45,42% 391,94% 74,38% 76,44% 72,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 56,56% 25,26% -28,52% -1 870,00% -179,44% -117,64% -82,22% -39,12% -28,30% -62,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,02% 6,87% 1,43% 3,41% 3,23% 4,17% 30,28% - 7,15% 6,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,88% 142,92% 51,08% 16,59% 13,94% 28,88% 10,57% 16,31% 56,88% 2,51%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12 : Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...