Visa allt om Pepins Group AB (publ)
Visa allt om Pepins Group AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12
Nettoomsättning 22 778 19 926 1 234
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 419 -4 105 -1 576
Resultat efter finansnetto -8 419 -4 105 -1 576
Årets resultat -8 419 -4 105 -1 576
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 762 11 093 9 957
Omsättningstillgångar 119 467 28 514 14 948
Tillgångar 130 229 39 607 24 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 588 32 669 19 997
Minoritetsintressen 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 641 6 937 4 908
Skulder och eget kapital 130 229 39 607 24 904
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
Löner till styrelse & VD 653 750 147
Varav tantiem till styrelse & VD - 275 -
Löner till övriga anställda 10 612 5 999 840
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 4 795 2 964 315
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 22 778 19 926 1 234
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 12 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 340 1 661 617
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 931 857 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 198 -3 156 -1 565
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,31% 1 514,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,46% -10,36% -6,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -36,96% -20,60% -127,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 490,94% 108,29% 813,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,13% 82,48% 80,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 563,50% 411,04% 304,56%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 22 778 19 924 5 425 3 915 1 240 750 700 1 349 1 574 1 569
Övrig omsättning - - 18 250 2 548 3 165 1 533 4 717 885 1 332
Rörelseresultat (EBIT) -8 525 -3 274 -404 -1 680 -803 -192 -3 507 36 -2 098 -772
Resultat efter finansnetto -8 525 -3 274 -404 -1 680 -803 -192 -3 507 36 -2 098 -772
Årets resultat -8 525 -3 274 -404 -1 680 -803 -192 -3 507 36 -2 098 -772
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 422 21 730 20 411 1 222 1 117 1 224 1 415 3 027 4 067 7 818
Omsättningstillgångar 113 173 22 066 5 732 3 786 3 657 3 922 4 580 5 206 4 833 2 399
Tillgångar 134 595 43 796 26 144 5 007 4 774 5 146 5 995 8 233 8 900 10 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 369 38 557 25 130 4 317 3 430 4 223 4 670 7 029 8 195 9 616
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 226 5 239 1 014 690 1 345 923 1 324 1 204 706 602
Skulder och eget kapital 134 595 43 796 26 144 5 007 4 774 5 146 5 995 8 233 8 900 10 218
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 653 750 832 626 539 395 1 193 1 042 884 960
Varav tantiem till styrelse & VD - 275 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 048 5 479 1 743 1 216 1 001 988 1 426 1 335 1 016 703
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 795 2 828 1 012 776 620 528 1 035 754 504 465
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 778 19 924 5 443 4 165 3 788 3 915 2 233 6 066 2 459 2 901
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 11 4 4 3 4 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 340 1 811 1 356 979 413 188 140 270 315 392
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 936 875 - - 720 - - - - 532
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 190 -2 992 -404 -1 680 -688 84 -3 220 340 -1 979 -717
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,32% 267,26% 38,57% 215,73% 65,33% 7,14% -48,11% -14,29% 0,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,33% -7,48% -1,55% -33,55% -16,82% -3,73% -58,50% 0,44% -23,57% -7,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -37,43% -16,43% -7,45% -42,91% -64,76% -25,60% -501,00% 2,67% -133,29% -49,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 469,52% 84,46% 86,97% 79,08% 186,45% 399,87% 465,14% 296,66% 262,20% 114,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,37% 88,04% 96,12% 86,22% 71,85% 82,06% 77,90% 85,38% 92,08% 94,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 817,75% 421,19% 565,29% 548,70% 271,90% 424,92% 345,92% 432,39% 684,56% 398,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...