Visa allt om Resurs Norden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 0 0 0 37 121 767 144 063 236 807 242 538 224 110 264 211
Övrig omsättning - 124 - 272 1 080 2 992 3 572 1 529 1 426 7 189
Rörelseresultat (EBIT) -15 124 -43 300 54 127 48 902 128 361 150 758 119 986 111 865
Resultat efter finansnetto -15 123 -68 300 54 127 48 902 128 361 150 758 119 986 111 865
Årets resultat -15 96 -25 179 42 198 44 203 115 085 137 172 106 610 100 027
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 317 285 318 394 319 546 316 866 316 754
Omsättningstillgångar 51 788 51 803 51 738 51 772 100 803 454 779 552 512 545 427 557 058 985 541
Tillgångar 51 788 51 803 51 738 51 772 100 803 772 064 870 907 864 974 873 925 1 302 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 760 51 775 51 679 51 704 95 525 332 527 452 973 481 368 450 637 425 018
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 7 837 725 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 326
Kortfristiga skulder 27 27 59 68 5 278 439 538 410 096 382 881 423 288 539 953
Skulder och eget kapital 51 788 51 803 51 738 51 772 100 803 772 064 870 907 864 974 873 925 1 302 297
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 180 181 173 168 177
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 8 172 13 366 11 149 9 474 10 019 8 870
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 85 3 636 5 453 4 664 4 128 4 505 3 975
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 44 000 39 200 164 649 143 480 106 441 80 991
Omsättning 0 124 0 309 122 847 147 055 240 379 244 067 225 536 271 400
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 21 24 24 23 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 5 798 6 003 9 867 10 545 8 620 11 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 581 - - 1 415 583 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 124 -43 300 55 046 50 011 129 514 151 085 120 304 113 890
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -99,97% -15,48% -39,16% -2,36% 8,22% -15,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 0,58% 53,70% 6,33% 14,74% 17,43% 13,73% 8,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 810,81% 44,45% 33,94% 54,20% 62,16% 53,54% 42,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 139 740,54% 78,45% 10,58% 60,14% 67,02% 59,69% 168,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,95% 99,95% 99,89% 99,87% 94,76% 43,07% 52,67% 55,71% 51,56% 32,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191 807,41% 191 862,96% 87 691,53% 76 135,29% 1 909,87% 103,47% 134,73% 142,45% 131,60% 182,52%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...