Visa allt om Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Visa allt om Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 47 301 30 692 10 126 58 207 20 977 25 220 61 020 51 167 66 681 29 132
Övrig omsättning 44 218 336 225 133 115 35 249 166 138
Rörelseresultat (EBIT) -21 724 1 560 -3 647 -2 490 -4 893 -1 039 -2 222 -7 134 -13 938 1 468
Resultat efter finansnetto -21 997 1 430 -3 661 -2 458 -4 828 -1 021 -2 242 -7 194 -13 752 1 475
Årets resultat -17 959 1 703 -2 732 -2 458 -4 828 -1 444 -2 382 -6 208 -13 213 4 031
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 928 13 391 5 116 3 740 4 507 7 171 10 246 12 805 13 338 14 722
Omsättningstillgångar 22 466 25 916 2 745 19 282 16 253 8 387 9 020 12 433 21 128 21 142
Tillgångar 62 394 39 307 7 861 23 022 20 759 15 558 19 265 25 238 34 466 35 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 799 30 047 4 061 4 103 6 561 11 389 12 833 12 227 13 746 21 680
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 2 28 37
Avsättningar (tkr) 942 170 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 800 0 1 131 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 853 9 091 2 669 18 919 14 198 4 169 6 432 13 009 20 692 14 147
Skulder och eget kapital 62 394 39 307 7 861 23 022 20 759 15 558 19 265 25 238 34 466 35 864
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 990 843 872 878 887 952 1 107 1 989 577
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 571 2 032 2 647 2 665 2 339 6 488 9 048 21 545 8 849
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 077 1 484 1 414 1 447 1 310 2 611 3 471 8 673 4 178
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 345 30 910 10 462 58 432 21 110 25 335 61 055 51 416 66 847 29 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 21 6 7 9 8 23 34 60 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 051 1 462 1 688 8 315 2 331 3 153 2 653 1 505 1 111 1 079
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 657 573 765 710 557 571 439 408 564 512
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 957 2 507 -3 614 -1 836 -2 236 1 663 660 -3 374 -5 825 1 866
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,12% 203,10% - 177,48% -16,82% -58,67% 19,26% -23,27% 128,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,81% 3,97% -46,32% -10,44% -23,20% -6,56% -11,50% -28,14% -39,61% 4,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -45,92% 5,09% -35,96% -4,13% -22,96% -4,05% -3,63% -13,88% -20,47% 5,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,64% 60,46% 47,38% 12,85% 100,00% 100,00% 23,40% 32,01% 91,71% 89,86%
Rörelsekapital/omsättning -0,82% 54,82% 0,75% 0,62% 9,80% 16,72% 4,24% -1,13% 0,65% 24,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,92% 76,44% 51,66% 17,82% 31,61% 73,20% 66,61% 48,45% 39,88% 60,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,31% 280,08% 90,22% 101,92% 112,44% 191,63% 134,27% 90,10% 99,34% 147,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 765 26 449 6 763 6 573 1 980 1 578 1 560 1 365 3 219 4 421
Övrig omsättning - - 10 - - - - - 77 134
Rörelseresultat (EBIT) -10 927 1 618 -3 769 -1 802 -2 634 -1 730 -1 201 -1 911 -1 908 -1 140
Resultat efter finansnetto -9 502 1 492 -3 789 -8 818 -2 616 -1 698 -1 181 -2 041 -1 950 -6 497
Årets resultat -7 102 1 931 -2 964 -7 682 -2 616 -1 698 -1 188 -2 068 -1 437 -6 497
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 883 15 658 11 375 10 585 17 050 15 850 15 815 15 821 15 805 14 356
Omsättningstillgångar 16 281 29 813 1 029 2 310 1 134 3 678 4 417 4 551 2 244 3 273
Tillgångar 70 164 45 471 12 404 12 896 18 184 19 527 20 232 20 372 18 049 17 629
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 361 33 797 7 584 8 231 15 913 17 929 19 627 19 614 16 830 16 542
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 800 0 1 131 631 600 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 003 11 673 3 689 4 034 1 671 1 598 604 757 1 220 1 087
Skulder och eget kapital 70 164 45 471 12 404 12 896 18 184 19 527 20 232 20 372 18 049 17 629
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 990 843 917 872 878 887 952 678 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 138 1 590 658 1 326 924 2 339 500 693 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 445 1 455 871 1 106 876 1 310 691 516 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 765 26 449 6 773 6 573 1 980 1 578 1 560 1 365 3 296 4 555
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 4 5 2 3 3 8 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 966 6 612 1 353 3 287 660 526 195 683 1 610 4 421
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 143 1 231 800 1 277 1 101 893 266 1 090 948 909
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 823 1 630 -3 769 -1 802 -2 634 -1 730 -1 201 -1 904 -1 229 -911
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,96% 291,08% 2,89% 231,97% 25,48% 1,15% 14,29% -57,60% -27,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,19% 3,56% -30,38% -68,24% -14,38% -8,70% -5,84% -10,02% -10,43% -36,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -67,24% 6,12% -55,71% -133,88% -132,07% -107,67% -75,71% -149,60% -58,50% -146,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,36% 35,92% 45,50% 45,73% 87,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -5,25% 68,58% -39,33% -26,23% -27,12% 131,81% 244,42% 277,95% 31,81% 49,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,70% 74,33% 61,14% 63,83% 87,51% 91,82% 97,01% 96,28% 93,25% 93,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 95,75% 251,51% 18,76% 57,26% 67,86% 230,16% 731,29% 601,19% 183,93% 301,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...