Visa allt om Doktor.se Njurunda Vårdcentral AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 61 531 55 342 50 751 49 751 43 091 41 358 40 431 39 901 44 374 46 075
Övrig omsättning 1 967 1 040 61 57 49 49 229 42 45 211
Rörelseresultat (EBIT) 10 640 8 374 4 578 4 858 4 078 4 842 3 676 3 589 5 763 3 814
Resultat efter finansnetto 10 640 8 374 4 578 4 858 4 078 4 839 3 681 3 594 5 843 4 526
Årets resultat 0 6 572 57 36 55 253 288 296 4 567 428
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 762 6 024 73 123 172 108 26 52 212 337
Omsättningstillgångar 6 289 8 578 10 564 12 708 11 619 8 710 14 212 15 839 14 660 14 578
Tillgångar 25 050 14 603 10 638 12 831 11 790 8 818 14 238 15 891 14 872 14 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 702 6 702 830 3 773 3 738 3 683 7 429 7 141 6 845 2 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 630
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 348 7 901 9 807 9 057 8 053 5 135 6 808 8 750 8 026 10 008
Skulder och eget kapital 25 050 14 603 10 638 12 831 11 790 8 818 14 238 15 891 14 872 14 916
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 13 476 13 111 14 135 15 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 5 575 5 681 6 348 6 953
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 63 498 56 382 50 812 49 808 43 140 41 407 40 660 39 943 44 419 46 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 37 37 37 34 34 30 29 33 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 538 1 496 1 372 1 345 1 267 1 216 1 348 1 376 1 345 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 715 748 714 684 645 599 640 655 626 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 672 8 423 4 627 4 907 4 136 4 884 3 702 3 749 5 930 3 977
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,18% 9,05% 2,01% 15,46% 4,19% 2,29% 1,33% -10,08% -3,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,48% 57,34% 43,03% 37,86% 34,59% 54,91% 25,85% 22,62% 39,29% 30,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,29% 15,13% 9,02% 9,76% 9,46% 11,71% 9,10% 9,01% 13,17% 9,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,61% 71,39% 71,24% 71,16% 71,89% 71,96% 68,42% 68,67% 73,06% 76,76%
Rörelsekapital/omsättning -19,60% 1,22% 1,49% 7,34% 8,28% 8,64% 18,31% 17,77% 14,95% 9,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,75% 45,89% 7,80% 29,41% 31,70% 41,77% 52,18% 44,94% 46,03% 28,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,28% 108,57% 107,72% 140,31% 144,28% 169,62% 208,75% 181,02% 182,66% 145,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!