Visa allt om Nordsvenska Tak AB
Visa allt om Nordsvenska Tak AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 11 507 11 177 9 369 8 572 11 322 13 149 9 204 11 133 10 512 7 190
Övrig omsättning - 50 195 15 - 175 - 59 38 120
Rörelseresultat (EBIT) 1 346 1 750 753 283 417 813 513 152 2 102 852
Resultat efter finansnetto 1 321 1 776 760 329 475 10 541 185 2 143 843
Årets resultat 1 335 1 253 592 256 14 5 591 555 1 092 540
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 797 1 204 722 824 1 039 868 1 080 798 733 466
Omsättningstillgångar 6 442 4 913 4 470 4 949 3 606 4 818 3 976 4 026 5 075 2 873
Tillgångar 7 238 6 117 5 192 5 773 4 645 5 686 5 055 4 824 5 808 3 339
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 887 4 551 3 299 3 966 3 710 3 696 3 692 3 100 2 545 1 737
Obeskattade reserver 0 397 229 229 250 253 253 518 1 112 490
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 352 1 169 1 664 1 578 685 1 738 1 111 1 205 2 150 1 111
Skulder och eget kapital 7 238 6 117 5 192 5 773 4 645 5 686 5 055 4 824 5 808 3 339
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 260 262 240 264 291 220 340 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 100 0
Löner till övriga anställda 2 580 2 279 1 781 1 352 2 376 2 968 1 506 860 343 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 987 826 766 638 1 025 1 315 713 435 267 149
Utdelning till aktieägare 5 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 507 11 227 9 564 8 587 11 322 13 324 9 204 11 192 10 550 7 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 7 5 7 7 7 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 279 1 397 1 338 1 714 1 617 1 878 1 315 2 783 3 504 3 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 383 377 374 417 504 631 364 364 288 250
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 621 1 973 995 551 679 1 025 814 376 2 218 968
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,95% 19,30% 9,30% -24,29% -13,89% 42,86% -17,33% 5,91% 46,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,60% 29,05% 14,64% 5,70% 10,23% 16,07% 10,80% 3,94% 36,97% 25,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,70% 15,90% 8,11% 3,84% 4,20% 6,95% 5,93% 1,71% 20,42% 11,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,79% 57,03% 49,60% 43,35% 51,83% 51,94% 48,01% 23,32% 36,89% 49,14%
Rörelsekapital/omsättning 44,23% 33,50% 29,95% 39,33% 25,80% 23,42% 31,13% 25,34% 27,83% 24,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,33% 79,46% 66,98% 71,62% 83,84% 68,28% 76,73% 71,99% 57,60% 62,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 450,37% 375,62% 248,38% 284,41% 485,84% 252,65% 308,91% 307,05% 211,02% 233,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...