Visa allt om Vetlanda Stadshus AB
Visa allt om Vetlanda Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 397 117 364 754 362 891 355 854 357 460 329 184 343 077 309 349 298 667 295 238
Övrig omsättning 26 024 25 998 30 198 8 683 17 934 12 341 9 011 15 953 17 848 22 330
Rörelseresultat (EBIT) 57 216 48 496 54 397 52 996 43 430 39 093 37 646 39 305 34 247 27 626
Resultat efter finansnetto 39 582 26 494 24 076 30 214 23 369 15 485 16 541 18 867 5 277 4 750
Årets resultat 31 577 21 498 19 201 24 703 20 137 10 038 13 158 14 927 5 531 4 426
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 282 611 1 230 285 1 172 658 1 158 892 1 039 496 820 388 722 494 726 623 730 229 673 444
Omsättningstillgångar 194 782 140 988 151 055 137 392 122 955 89 650 119 608 100 684 105 669 87 392
Tillgångar 1 477 393 1 371 273 1 323 713 1 296 284 1 162 451 910 038 842 102 827 307 835 898 760 836
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 244 155 667 134 171 114 266 89 549 62 823 52 499 39 341 24 414 -1 205
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 88 156 77 561 72 334 64 345 59 349 0 46 606 40 920 34 047 26 227
Långfristiga skulder 927 465 906 708 894 106 985 600 877 580 681 385 632 788 642 778 668 481 613 283
Kortfristiga skulder 274 528 231 337 223 102 132 073 135 973 108 835 110 209 104 268 108 956 122 531
Skulder och eget kapital 1 477 393 1 371 273 1 323 713 1 296 284 1 162 451 910 038 842 102 827 307 835 898 760 836
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 258 2 184 2 222 2 064 1 911 1 861 1 640 1 646 1 494 1 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 45 287 43 001 39 478 38 274 35 221 32 926 30 432 29 478 30 288 27 771
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 20 480 22 250 16 821 15 150 15 663 15 768 13 972 14 696 15 678 13 118
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 423 141 390 752 393 089 364 537 375 394 341 525 352 088 325 302 316 515 317 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 117 115 103 102 101 95 97 91 100 99
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 394 3 172 3 523 3 489 3 539 3 465 3 537 3 399 2 987 2 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 586 577 554 534 542 488 520 488 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 116 070 107 143 111 242 102 853 86 978 80 871 40 136 78 273 71 330 66 782
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,87% 0,51% 1,98% -0,45% 8,59% -4,05% 10,90% 3,58% 1,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,15% 3,80% 4,27% 4,34% 3,89% 4,40% 4,53% 4,95% 4,31% 3,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,43% 14,28% 15,58% 15,82% 12,66% 12,17% 11,13% 13,24% 12,05% 9,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,24% 75,45% 74,29% 71,54% 66,45% 64,59% 63,42% 53,79% 63,77% 81,87%
Rörelsekapital/omsättning -20,08% -24,77% -19,85% 1,49% -3,64% -5,83% 2,74% -1,16% -1,10% -11,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,67% 11,35% 10,14% 8,81% 7,70% 11,52% 6,23% 4,76% 2,92% -0,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,58% 55,54% 65,43% 99,39% 87,80% 77,66% 104,21% 94,55% 94,35% 67,13%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -349 -644 -319 -580 -233 -147 -146 -177 -167 -178
Resultat efter finansnetto -1 167 -2 214 -1 502 -1 304 -3 523 -2 282 -2 468 -1 157 -4 947 -4 685
Årets resultat 1 001 501 1 698 -482 -2 597 -1 391 -1 780 -813 -3 562 -3 374
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 239 108 839 108 839 106 077 102 345 99 533 98 428 98 428 96 770 96 700
Omsättningstillgångar 2 168 2 715 3 200 3 735 3 523 4 492 2 768 1 956 9 249 8 764
Tillgångar 113 407 111 554 112 039 109 812 105 868 104 025 101 196 100 384 106 019 105 464
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 036 10 035 9 535 7 837 5 406 5 406 4 301 4 151 4 000 4 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 93 000 93 000 93 000 93 000 93 000 93 000 93 000 93 000 96 700 96 700
Kortfristiga skulder 9 371 8 519 9 504 8 975 7 462 5 619 3 895 3 233 5 319 4 764
Skulder och eget kapital 113 407 111 554 112 039 109 812 105 868 104 025 101 196 100 384 106 019 105 464
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 15 17 14 17 17 20 16 23
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 2 3 3 3 3 5 3 7
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -349 -644 -319 -580 -233 -147 -146 -177 -167 -178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,73% 9,00% 8,51% 7,14% 5,11% 5,20% 4,25% 4,14% 3,77% 3,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,14% 31,87% 33,67% 41,62% 47,21% 79,94% 71,07% 60,50% 173,89% 183,96%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...