Visa allt om Loopia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 180 510 148 837 138 757 123 051 112 906 107 466 103 460 75 047 65 767 63 048
Övrig omsättning 1 434 413 574 1 170 1 100 407 238 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 43 786 31 884 28 856 26 375 23 090 25 936 25 335 18 493 8 523 7 019
Resultat efter finansnetto 64 810 31 311 29 357 26 506 23 443 31 111 25 692 18 436 8 261 6 497
Årets resultat 52 424 23 014 16 061 15 189 12 595 20 213 13 606 10 204 6 090 4 666
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 956 56 327 47 851 11 589 12 634 8 962 9 913 6 375 2 582 1 632
Omsättningstillgångar 65 194 135 092 117 484 103 787 93 184 90 872 89 734 75 225 33 030 32 748
Tillgångar 267 150 191 420 165 334 115 376 105 818 99 834 99 647 81 601 35 612 34 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 231 22 807 48 074 15 942 17 752 25 157 24 945 11 338 1 134 388
Obeskattade reserver 46 171 42 659 41 006 32 437 25 545 18 341 11 835 4 600 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 145 748 125 954 76 254 66 996 62 520 56 336 62 867 65 662 34 477 33 992
Skulder och eget kapital 267 150 191 420 165 334 115 376 105 818 99 834 99 647 81 601 35 612 34 379
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 1 019 989 911 758 871 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 16 112 14 497 13 354 13 031 11 445 10 239 8 902 7 459 6 502 6 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 412 5 929 5 584 4 809 4 304 3 481 3 129 2 666 2 252 2 397
Utdelning till aktieägare 0 0 40 000 0 17 000 20 000 20 000 0 0 0
Omsättning 181 944 149 250 139 331 124 221 114 006 107 873 103 698 75 047 65 767 63 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 41 37 35 33 28 26 22 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 403 3 630 3 750 3 516 3 421 3 838 3 979 3 411 3 288 3 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 593 533 556 543 517 500 813 477 752 691
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 767 42 388 37 721 30 033 25 139 29 024 28 041 19 774 9 554 7 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,28% 7,26% 12,76% 8,99% 5,06% 3,87% 37,86% 14,11% 4,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,76% 16,87% 17,76% 23,00% 22,16% 31,24% 25,79% 23,32% 24,84% 20,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,64% 21,70% 21,16% 21,56% 20,77% 29,02% 24,84% 25,36% 13,45% 11,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,79% 57,10% 56,24% 56,62% 56,95% 56,44% 57,18% 53,84% 57,89% 54,67%
Rörelsekapital/omsättning -44,63% 6,14% 29,71% 29,90% 27,16% 32,14% 25,97% 12,74% -2,20% -1,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,64% 29,30% 48,42% 35,75% 35,61% 39,53% 33,79% 18,05% 3,18% 1,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,73% 107,26% 154,07% 154,92% 149,05% 161,30% 142,74% 114,56% 95,80% 96,34%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...