Visa allt om Villasilver i Norr AB
Visa allt om Villasilver i Norr AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 77 885 755 848 1 424 2 990 1 587 2 427 2 686
Övrig omsättning 5 820 - - 125 - 51 238 204 42
Rörelseresultat (EBIT) -316 308 99 -197 125 -142 254 -90 459 236
Resultat efter finansnetto -322 215 63 -24 156 -11 656 -81 745 350
Årets resultat -147 14 36 185 92 307 388 145 362 200
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 395 508 1 536 1 536 1 700 1 786 2 155 1 079 1 105 1 038
Omsättningstillgångar 74 376 269 461 315 336 668 567 1 257 998
Tillgångar 469 884 1 805 1 997 2 015 2 122 2 823 1 646 2 362 2 036
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 367 523 666 632 683 646 442 571 459
Obeskattade reserver 0 175 0 0 211 156 545 354 652 471
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 95 130 1 121 1 150 910 982 1 271 423 367 449
Kortfristiga skulder 313 212 161 181 262 302 361 427 772 657
Skulder och eget kapital 469 884 1 805 1 997 2 015 2 122 2 823 1 646 2 362 2 036
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 358 147 229 581 257 424 516
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 80 300 0 116 330 457 330 337 368
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 25 98 128 115 278 461 329 385 405
Utdelning till aktieägare 0 159 169 180 150 143 270 184 274 150
Omsättning 25 897 885 755 973 1 424 3 041 1 825 2 631 2 728
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 77 885 755 424 475 997 529 809 895
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 143 466 549 210 286 513 325 413 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -203 390 99 -151 211 -57 418 157 673 445
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,03% -91,30% 17,22% -10,97% -40,45% -52,37% 88,41% -34,61% -9,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -67,38% 34,95% 5,48% 0,70% 10,42% 4,24% 25,82% -3,71% 34,38% 19,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 580,00% 401,30% 11,19% 1,85% 24,76% 6,32% 24,38% -3,84% 33,46% 14,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 195,00% 212,99% 12,20% 37,09% 6,25% 2,39% 10,27% 8,82% 19,98% 12,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,01% 56,96% 28,98% 33,35% 39,08% 37,60% 37,11% 42,70% 44,05% 39,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,64% 177,36% 167,08% 254,70% 120,23% 111,26% 185,04% 132,79% 162,82% 151,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...